Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére gobalizácie

Kód projektu: 033UMB-4/2017
Grantová schéma: KEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2017
Koniec riešenia: 31. 12. 2019
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor