Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Rozvoj informačných systémov na podporu výučby, tvorbu projektov a spoluprácu so spoločenskou praxou

Kód projektu: 014UMB-4/2012
Grantová schéma: KEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2012
Koniec riešenia: 31. 12. 2014
Zodpovedný riešiteľ: Laco Peter, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Hudec Ján, doc. Ing., CSc.
Riešitelia: Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Klement Ladislav, Ing., PhD.
Kollár Igor, Ing., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
Martiško Bohuslav, Ing., CSc.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor