Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Digitálna nerovnosť a digitálna exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov v podniku

Kód projektu: 1/0668/20
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2020
Koniec riešenia: 31. 12. 2023
Zodpovedný riešiteľ: Vallušová Anna, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Riešitelia: Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Kuráková Ivana, Ing., PhD.
Laco Peter, Ing., PhD.
Marasová Jana, doc. Ing., PhD.
Seberíni Andrea, PhDr.,

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor