Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Uplatňovanie konceptu spoločenskej zodpovednosti v organizáciách verejného sektora

Kód projektu: 1/0514/20
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2020
Koniec riešenia: 31. 12. 2022
Zodpovedný riešiteľ: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Hroncová Vicianová Jana, Ing., PhD.
Riešitelia: Hronec Martin, doc. Ing., PhD.
Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc. Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo projektu je zapojená doktorandka Ing. Lucia Dobrotová. Do projektu sú zapojení aj: RNDr. Jana Jaďuďová, PhD. (FPV UMB) a doc. Ing. Emília Hroncová, PhD. (FPV UMB).

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor