Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Prieskum ponuky a služieb v cestovnom ruchu v regióne Horná Nitra k analytickej časti Koncepcie cestovného ruchu na obdobie 2021-2025

Kód projektu: Zmluva o dielo č. 27/2020/OPS-117
Grantová schéma: zmluva o dielo
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 26. 11. 2020
Koniec riešenia: 31. 12. 2020
Zodpovedný riešiteľ: Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor