Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Zber, spracovanie a interpretácia dát získaných prieskumom ponuky a služieb v cestovnom ruchu v regióne Horná Nitra k analytickej časti Koncepcie cestovného ruchu na obdobie 2021-2025

Kód projektu: Zmluva o dielo č. 4/2021/101
Grantová schéma: zmluva o dielo
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2021
Koniec riešenia: 10. 2. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor