Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Národný projekt „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie “

Kód projektu: OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01
Grantová schéma: OP Ľudské zdroje
Typ projektu: domáci ostatný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 9. 11. 2020
Koniec riešenia: 31. 12. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Považanová Mariana, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor