Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Diverzifikácia obsahu a didaktických foriem výučby ekonomických predmetov v slovenskom jazyku a vo svetových jazykoch

Kód projektu: 040UMB-4/2021
Grantová schéma: KEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 6. 5. 2021
Koniec riešenia: 31. 12. 2023
Zodpovedný riešiteľ: Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Marasová Jana, doc. Ing., PhD.
Riešitelia: Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Kuráková Ivana, Ing., PhD.
Šuplata Marian, doc. PhDr., PhD.
Vallušová Anna, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteV roku 2021 bola vedúcou projektu doc. Ing. Jana Marasová, PhD. a Ing. Žaneta Lacová, PhD. bola zástupkyňou vedúcej projektu. K výmene medzi vedúcou projektu a jej zástupkyňou došlo k 1.1.2022.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor