Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Determinanty ekoinovačnej činnosti podnikov v kontexte zmien vonkajšieho ekonomického prostredia

Kód projektu: 1/0036/21
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 6. 5. 2021
Koniec riešenia: 31. 12. 2023
Zodpovedný riešiteľ: Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Klementová Vladimíra, Ing., PhD.
Riešitelia: Gundová Petra, Ing., PhD.
Klement Ladislav, Ing., PhD.
Vinczeová Miroslava, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor