Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Správa z výskumnej činnosti ako podklad pre tvorbu koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji

Kód projektu: Zmluva o dielo č. 10/2021/101
Grantová schéma: zmluva o dielo
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 4. 6. 2021
Koniec riešenia: 30. 10. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Kvasnová Diana, Ing.,
Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Marciš Matúš, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor