Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch

Kód projektu: 26110230025
Grantová schéma: OP Vzdelávanie
Typ projektu: domáci ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 10. 2010
Koniec riešenia: 30. 9. 2013
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Vetráková Milota, prof. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor