Riešené projekty


Domáce výskumné projekty

Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“, grantová schéma: MPSVAR, dátum ukončenia: 28. 2. 2017
Dynamická regulácia systému starobného dôchodkového sporenia, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2017
Súkromné penzijné schémy - reformy, ciele a riziká, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 1. 2016
Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Marketing v regionálnom a miestnom rozvoji – tvorba vysokoškolských učebných materiálov v slovenskom, anglickom jazyku v tlačenej a elektronickej forme, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Programové rozpočtovanie ako nástroj New public managementu , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Daňové príjmy a daňová kapacita územných samospráv, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Opustené Slovensko: Efektívne riešenie kreatívneho využitia opustených budov v prostredí mimo väčších miest, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Profilová špecializácia Penzijná ekonómia a financie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Ekonomické,legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Hodnotenie výkonnosti regionálneho školstva metódou hodnoty za peniaze na príklade gymnázií, grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 9. 2022
Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2023
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, grantová schéma: národný projekt, dátum ukončenia: 31. 7. 2021
Projekcie individuálnej miery náhrady, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2018
CASS Pension Program, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2017
Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku), grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2019
Projekt pre prax - spolupráca so Združením miest a obcí Gemera a Malohontu: Centrá integrovaných verejných služieb v spádových obciach - 4 spoločné úradovne , grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 25. 3. 2018
Projekt pre prax - Simulačný model, ktorý bude počítať orientačnú výšku úspor a dôchodku sporiteľa II. piliera do budúcnosti, grantová schéma: zmluva o dielo , dátum ukončenia: 30. 6. 2018
Projekt pre prax: Investičný dotazník s vypracovanou metodikou jeho vyhodnotenia a manuálom na jeho použitie, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 30. 6. 2019
Prvá časť ekonomickej analýza dopadov získania titulu Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 na mesto, grantová schéma: objednávka, dátum ukončenia: 20. 12. 2017
Druhá časť ekonomickej analýzy dopadov získania titulu Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 na mesto, grantová schéma: objednávka, dátum ukončenia: 17. 12. 2018
Tretia časť ekonomickej analýzy dopadov získania titulu Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 na mesto, grantová schéma: objednávka, dátum ukončenia: 30. 6. 2019
Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014
Smart Governance v podmienkach miestnej samosprávy , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných miest , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Uplatňovanie konceptu spoločenskej zodpovednosti v organizáciách verejného sektora, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2012
Projekt pre prax: Analytická štúdia zameraná na prieskum výkonnosti podielových a dôchodkových fondov v SR, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 31. 7. 2020
Projekt pre prax: Dotazník osobnej/rodinnej finančnej situácie s vypracovanou metodikou jeho vyhodnotenia a manuálom na jeho použitie (pre účely predaja úverových produktov), grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 15. 8. 2020
Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku , grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2023
Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2024
Participácia na tvorbe a konzultácie tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica , grantová schéma: zmluva o dielo , dátum ukončenia: 31. 7. 2021
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staré Hory , grantová schéma: Zmluva o dielo č. 06/2021/OPS-26, dátum ukončenia: 30. 6. 2022
Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Implementovanie Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2025
Regionálna investičná pomoc ako determinant rozvoja podnikov a regiónov v SR, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2024
Funkčné, inovačné a digitálne vzdelávanie predmetu Marketing cestovného ruchu, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Zahraničné výskumné projekty

Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: 7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
Learning form Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: APVV DO7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
SOLIDARITY IN EUROPEAN SOCIETIES: EMPOWERMENT, SOCIAL JUSTICE AND CITIZENSHIP, grantová schéma: HORIZON 2020, dátum ukončenia: 31. 5. 2018
Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy v Bulharsku a na Slovensku, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Kreatívny potenciál miest a jeho využiteľnosť v lokálnom udržateľnom rozvoji, grantová schéma: APVV Slovensko-Francúzsko, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
RUINS: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe – elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences , grantová schéma: INTERREG Central Europe, dátum ukončenia: 31. 5. 2020
Financovanie kultúrnej politiky a politiky kreatívnych odvetí. Francúzsko-slovenské porovnanie., grantová schéma: APVV SK-FR, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
DocEnhance: Enhancing skills intelligence and integration into existing PhD programmes by providing transferable skills training through an open online platform, grantová schéma: H2020 , dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Visiting the Margins. INnovative CULtural ToUrisM in European peripheries, grantová schéma: H2020, dátum ukončenia: 30. 4. 2024

Domáce ostatné projekty

Inteligentní ľudia v inteligentných mestách., grantová schéma: MZVaEZ SR - SK PRES/2016, dátum ukončenia: 31. 10. 2016
Manažér Úverov, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Oranžová obálka - implementácia zamestnávateľského rozhrania pre CASS Zvolen, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 9. 2019

Zahraničné ostatné projekty

25 let reforem veřejné správy v zemích V4 a výhled do budoucna, grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 31. 1. 2016
INNOVATIVE STRATEGIES OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF VISEGRAD COUNTRIES: EXPERIENCE FOR UKRAINE, grantová schéma: IVF, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku, grantová schéma: EHP Slovensko, dátum ukončenia: 31. 8. 2016
The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process., grantová schéma: Erasmus+ Programme, dátum ukončenia: 31. 8. 2018
Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku, grantová schéma: EEA Grants, dátum ukončenia: 30. 8. 2016
RSAI Engines of Scientific Career, grantová schéma: RSAI, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy:, grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 23. 3. 2021
Public Administration Education Quality Enhancement, grantová schéma: Erasmus+ K2, dátum ukončenia: 31. 8. 2021
The Civil Society Report 2019, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 1. 2020
Civil Monitoring in Central and Eastern Europe , grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2019
Empowering the next generation of social enterprise scholars , grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 30. 11. 2021
Police Stops, grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 18. 9. 2022
Pension savings: the real return 2015, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2015
Pension savings: the real return 2016, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2016
Pension savings: the real return 2017 , grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2017
Pension savings: the real return 2018, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2018
Pension savings: the real return 2014, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2014
Pension savings: the real return 2019, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2019
Student Trading Lab, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 6. 2015
FundResearch project (Study on the correlation between cost and performances in EU equity retail funds), grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2019
Study on options for development of online tools and services supporting retail investors in investment decisions , grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2019
FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration, grantová schéma: Erasmus+, dátum ukončenia: 15. 10. 2019
Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania – good practice paradigm, grantová schéma: Erasmus+ KA2, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Women on the Move , grantová schéma: , dátum ukončenia: 2. 9. 2024
Intergovernmental Coordination from Local to European Governance, grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 29. 9. 2025
Porovnanie odpovedí na pandémiu COVID-19: Alternatívne štýly vedenia v krajinách V4. , grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 31. 3. 2023
Reviving of cultural heritage: Social and Economic Empowerment of Rural Areas , grantová schéma: Erasmus+ Kooperačné partnerstvá, dátum ukončenia: 31. 10. 2023

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor