1. stupeň - Bakalárske štúdium

Doplňujúce pokyny k priebehu štátnych skúšok:

Študent je povinný dostaviť sa na štátnu skúšku minimálne pol hodinu pred časom uvedeným v harmonograme štátnych skúšok.

Študent je povinný zaslať prezentáciu k obhajobe záverčnej práce (ppt) tajomníkovi komisie štátnej skúšky (email uvedený v harmonograme) najneskôr 2 dni pred dňom konania štátnej skúšky.

 

Nahlasovanie tém bakalárskych prác

V AISe nájdete vypísané témy bakalárskych prác pre študentov denného a externého štúdia študijného programu Verejná ekonomika a služby. Pre rýchly prehľad nájdete tieto témy aj v priloženom Excel súbore. Zároveň si však skontrolujte, či nie je vypísaná téma obsadená iným študentom. 

Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy bakalárskej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim.

2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, záväzné prihlásenie sa na tému záverečnej práce u pani Márie Martinkovičovej (3. poschodie, sekretariát KVEaRR, č.d. 317), výlučne prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je v elektronickej forme nižšie. (Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe.doc).

3. Skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.

4. Usilovná práca pri naplnení témy bakalárskej práce, priebežné konzultácie s vedúcim bakalárskej práce.

5. Obhajoba práce.

V prípade otázok a nejasností kontaktujte: jan.sebo@umb.sk

 

Odovzdávanie záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác nájdete v prílohe. V súvislosti s COVID-19  venujte zvýšenú pozornosť Pokynom k odovzdávaniu záverečných prác.

Súčasťou odovzdania diplomovej/bakalárskej práce je Licenčná zmluva, ktorá sa od tohto akademického roka vypĺňa dvakrát – raz pre Centrálny register záverečných prác, raz pre Univerzitnú knižnicu. Licenčné zmluvy sa vypĺňajú a podpisujú len v AIS, a to po nahratí finálnej verzie práce. 

V zmysle aktualizovanej smernice je čestné vyhlásenie (o originálnosti práce)  povinnou súčasťou textu záverečnej práce. Jeho vzor je k dispozícii v aktualizovaných šablónach diplomovej/bakalárskej práce na webe EF UMB.  

V prípade, že bola časť práce publikovaná v periodických alebo neperiodických tituloch, študent v AIS vypĺňa aj  Čestné prehlásenie.

04 VEM BŠS_22 6 2021.pdf (15. 6. 2021 10:32:27)
Pokyny_k_odovzdavaniu_ZP_na_KVEaRR 8 4 2021.pdf (8. 4. 2021 10:12:41)
Manuál-ZP- vloženie.pdf (7. 4. 2021 18:40:03)
smernica o uprave zaverecnych prac.doc (15. 3. 2021 13:34:27)
Bakalarske prace 2019-2020.xlsx (4. 4. 2019 14:30:08)
Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe.doc (5. 4. 2017 14:22:20)
Oponent ZP.doc (22. 4. 2015 9:39:20)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav