2. stupeň - Inžinierske štúdium

Doplňujúce pokyny k priebehu štátnych skúšok:

Študent je povinný dostaviť sa na štátnu skúšku minimálne pol hodinu pred časom uvedeným v harmonograme štátnych skúšok.

Študent je povinný zaslať prezentáciu k obhajobe záverčnej práce (ppt) tajomníkovi komisie štátnej skúšky (email uvedený v harmonograme) najneskôr 2 dni pred dňom konania štátnej skúšky.

 

Nahlasovanie tém diplomových prác

V AISe (viď príloha "Manuál prihlásenia na DP prácu") nájdete vypísané témy diplomových prác pre študentov denného a externého štúdia, študijného programu Ekonomika verejného sektora. Pre rýchly prehľad nájdete tieto témy aj v priloženom Excel súbore. Zároveň si však skontrolujte, či nie je vypísaná téma obsadená iným študentom. 

Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy diplomovej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim, vedúcim práce.

2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, sa prihláste na tému záverečnej práce u pani Márii Martinkovičovej prostredníctvom kompletne vyplneného formulára zaslaného mailom na maria.martinkovicova@umb.sk v kópii na vybraného vedúceho práce, vyučujúceho. Formulár je v elektronickej forme nižšie. Najneskorší termín nahlásenia diplomovej práce riešenej v akademickom roku 2022/2023 je do 30. júna 2022.

3. Skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.

V prípade otázok a nejasností kontaktujte: beata.mikusovamerickova@umb.sk

 

Odovzdávanie záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác nájdete v prílohe. V súvislosti s COVID-19  venujte zvýšenú pozornosť Pokynom k odovzdávaniu záverečných prác.

Súčasťou odovzdania diplomovej/bakalárskej práce je Licenčná zmluva, ktorá sa od tohto akademického roka vypĺňa dvakrát – raz pre Centrálny register záverečných prác, raz pre Univerzitnú knižnicu. Licenčné zmluvy sa vypĺňajú a podpisujú len v AIS, a to po nahratí finálnej verzie práce. 

V zmysle aktualizovanej smernice je čestné vyhlásenie (o originálnosti práce)  povinnou súčasťou textu záverečnej práce. Jeho vzor je k dispozícii v aktualizovaných šablónach diplomovej/bakalárskej práce na webe EF UMB.  

V prípade, že bola časť práce publikovaná v periodických alebo neperiodických tituloch, študent v AIS vypĺňa aj  Čestné prehlásenie.

 

Šablóna diplomovej práce - oktober 2021.docx (21. 10. 2021 9:38:06)
Manuál-ZP- vloženie.pdf (7. 4. 2021 18:40:28)
Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe-1.doc (7. 4. 2021 15:38:07)
Manuál_prihlásenia na DP prácu.docx (28. 3. 2019 15:33:14)
Oponent ZP.doc (22. 4. 2015 9:39:38)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav