2. stupeň - Inžinierske štúdium

Doplňujúce pokyny k priebehu štátnych skúšok:

Študent je povinný dostaviť sa na štátnu skúšku minimálne pol hodinu pred časom uvedeným v harmonograme štátnych skúšok.

Študent je povinný zaslať prezentáciu k obhajobe záverčnej práce (ppt) tajomníkovi komisie štátnej skúšky (email uvedený v harmonograme) najneskôr 2 dni pred dňom konania štátnej skúšky.

 

POZOR - v súvislosti s COVID-19 a úpravou harmonogramu AR 2019/2020 sa menia termíny uvedené v Pokynoch k odovzdávaniu záverečných prác.

Pre študentov v poslednom roku inžinierskeho štúdia sa termíny posúvajú nasledovne:

  • Odovzdanie diplomovej práce sa posúva do 7. 5. 2020
  • Prihlásenie sa na inžiniersku štátnu skúšku sa posúva do 14. 5.2020
  • Termín konania IŠS sa posúva na termín od 8. 6. do 12. 6. 2020

 

Nahlasovanie tém diplomových prác

V AISe (viď príloha "Manuál prihlásenia na DP prácu") nájdete vypísané témy diplomových prác pre študentov denného a externého štúdia, študijného programu Ekonomika verejných služieb. Pre rýchly prehľad nájdete tieto témy aj v priloženom Excel súbore. Zároveň si však skontrolujte, či nie je vypísaná téma obsadená iným študentom. 

Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy diplomovej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim.

2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, záväzné prihlásenie sa na tému záverečnej práce u u pani Márii Martinkovičovej (3. poschodie sekretariát KVEaRR č.d. 317), výlučne prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je v elektronickej forme nižšie. (Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe). Najneskorší termín nahlásenia diplomovej práce riešenej v akademickom roku 2020/2021 je do 30. júna 2020.

3. Skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.

V prípade otázok a nejasností kontaktujte: beata.mikusovamerickova@umb.sk

Odovzdávanie záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác nájdete v prílohe.

 

S-02-19 o úprave záverečných prác.pdf (17. 2. 2020 10:17:44)
Témy DP 2020-2021.xls (10. 12. 2019 11:00:14)
Manuál_prihlásenia na DP prácu.docx (28. 3. 2019 15:33:14)
Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe.doc (5. 4. 2017 14:24:00)
Oponent ZP.doc (22. 4. 2015 9:39:38)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária