Úvod > Veda a výskum >

Vedecká rada

Vedecká rada Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2019-2023

Predseda

 1. Krištofík Peter, prof., Ing., Ph.D.

Interní členovia

 1. Boďa Martin, doc., PhDr., Ing., PhD.
 2. Elexa Ľuboš, doc., Ing., PhD.
 3. Hiadlovský Vladimír, doc., Ing., PhD.
 4. Kanderová Mária, Ing., PhD.
 5. Knapková Miroslava, doc., Ing., Mgr., PhD.
 6. Malachovský Andrej, doc., Ing., PhD.
 7. Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
 8. Mešťan Michal, Ing., PhD.
 9. Mikušová Meričková Beáta, prof., Ing., PhD.
 10. Musa Hussam, prof., Ing., PhD.
 11. Musová Zdenka, prof., Ing., PhD.
 12. Nafoussi Gabriela, Ing., Mgr., PhD.
 13. Orviská Marta, prof., Ing., PhD.
 14. Pompurová Kristína, doc., Ing., PhD.
 15. Pisár Peter, prof., Ing., PhD.
 16. Šebo Ján, doc., JUDr., Ing., PhD.
 17. Táborecká Janka, doc., Ing., PhD.
 18. Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
 19. Závadský Ján, prof., Ing., PhD.
 20. Zimková Emília, prof., Ing., PhD.

Externí členovia

 1. Dluhošová Dana, prof., Dr., Ing., Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostrave; Ekonomická fakulta
 2. Hajdúchová Iveta, prof., Ing., PhD., Technická univerzita vo Zvolene; Lesnícka fakulta
 3. Hronová Stanislava, Dr.h.c., prof., Ing., CSc., Vysoká škola ekonomická v Prahe; Fakulta informatiky a štatistiky
 4. Klieštik Tomáš, prof., Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 5. Križanová Anna, prof., Ing., CSc., Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 6. Luptáčik Mikuláš, Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr., Wirtschaftsuniversität Wien vo Viedni
 7. Stejskal Jan, prof., Ing., Ph.D., Univerzita Pardubice; Fakulta ekonomicko-správna
 8. Šoltés Michal, doc., Ing., PhD., Technická univerzita v Košiciach; Ekonomická fakulta
 9. Štefko Róbert, prof., Ing., Ph.D., Prešovská univerzita v Prešove; Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
 10. Tučková Zuzana, doc., Ing., Ph.D., Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne; Fakulta logistiky a krízového riadenia


Schválil Akademický senát EF UMB dňa 26. 2. 2019, 19. 5. 2020, 14. 9. 2021 a 26. 8. 2022


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 9. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid