Úvod > Veda a výskum >

Vedecká rada

Vedecká rada Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2019-2023

Predseda

Krištofík Peter, doc., Ing., Ph.D.

Interní členovia

Boďa Martin, doc., Mgr., Ing., PhD.

Ďaďo Jaroslav, prof., Ing., PhD.

Hiadlovský Vladimír, doc., Ing., PhD.

Kanderová Mária, Ing., PhD.

Kormancová Gabriela, Ing., Mgr., PhD.

Kučerová Jana, prof., Ing., PhD.

Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.

Lesáková Ľubica, prof., Ing., PhD.

Malachovský Andrej, doc., Ing., PhD.

Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.

Mikušová Meričková Beáta, prof., Ing., PhD.

Musa Hussam, prof., Ing., PhD.

Orviská Marta, prof., Ing., PhD.

Pompurová Kristína, doc., Ing., PhD.

Pisár Peter, doc., Ing., PhD.

Šebo Ján, doc., JUDr., Ing., PhD.

Táborecká Janka, doc., Ing., PhD.

Uramová Mária, prof., Ing., PhD.

Úradníček Vladimír, doc., Ing., Ph.D.

Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.

Vetráková Milota, prof., Ing., PhD.

Závadský Ján, prof., Ing., PhD.

Zimková Emília, prof., Ing., PhD.

Externí členovia

Dluhošová Dana, prof., Dr., Ing.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostrave; Ekonomická fakulta

Hajdúchová Iveta, prof., Ing., PhD.

Technická univerzita vo Zvolene; Lesnícka fakulta

Hronová Stanislava, Dr.h.c., prof., Ing., CSc.

Vysoká škola ekonomická v Prahe; Fakulta informatiky a štatistiky

Klieštik Tomáš, prof., Ing., PhD.

Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Križanová Anna, prof., Ing., CSc.

Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Luptáčik Mikuláš, Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr.

Wirtschaftsuniversität Wien vo Viedni

Stejskal Jan, doc., Ing., Ph.D.

Univerzita Pardubice; Fakulta ekonomicko-správna

Šoltés Michal, doc., Ing., PhD.

Technická univerzita v Košiciach; Ekonomická fakulta

Štefko Róbert, prof., Ing., Ph.D.

Prešovská univerzita v Prešove; Fakulta manažmentu

Tučková Zuzana, doc., Ing., Ph.D.

Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne; Fakulta logistiky a krízového riadenia


Schválil Akademický senát EF UMB dňa 26. 2. 2019


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 6. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela