Úvod > Veda a výskum > Vedecká rada >

Rokovací poriadok

Vedecká rada Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 22. 4. 2015 schválila rokovací poriadok na nové funkčné obdobie. Jeho úplné znenie sa nachádza v priloženom súbore.

Rok. poriadok VR EF UMB.pdf (24. 4. 2015 6:59:29)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 4. 2015 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela