Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Prijímacie konanie

Dekan Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2022/2023 v akreditovanom študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Pre dennú formu štúdia (3 roky) ponúka do 8 miest (podľa počtu určených štipendijných miest) a pre externú formu štúdia (4 roky) ponúka do 12 miest (podľa voľnej kapacity školiteľov).

Prihlášku na doktorandské štúdium spolu s požadovanými dokladmi je potrebné elektronicky doručiť na referát pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica najneskôr do 27. mája 2022.

Termín prijímacej skúšky na doktorandské štúdium v akademickom roku 2022/2023 je 29. - 30. júna 2022 (v prípade nepriaznivej pandemickej situácie sa prijímacia skúška uskutoční dištančnou formou).

Podrobné informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium a témy dizertačných prác jednotlivých študijných programov sú na podstránke "Informácie pre uchádzačov".

 

Na podstránkach Prijímacieho konania nájdete podmienky prijatia na štúdium, podrobnejšie informácie k prijímaciemu konaniu, ako aj dôležité termíny pre uchádzačov o 3. stupeň.

 

Kontaktná osoba:

PhDr. Ingrid Balážová

referát pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
tel.: 048/446 21 41
e-mail:  ingrid.balazova@umb.sk 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 12. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid