Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Prijímacie konanie

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici  poskytuje vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa štúdia v týchto študijných programoch študijných odborov:

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

cestovný ruch/cestovný ruch      v slovenskom jazyku

cestovný ruch/cestovný ruch      v anglickom/nemeckom jazyku

ekonomika a manažment podniku/ekonomika a manažment podniku     v slovenskom jazyku

ekonomika a manažment podniku/ekonomika a manažment podniku     v anglickom jazyku

financie/financie     v slovenskom jazyku

financie/financie     v anglickom jazyku

verejná ekonomika a politika/verejná ekonomika a služby     v slovenskom jazyku

verejná ekonomika a politika/verejná ekonomika a služby     v anglickom jazyku

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

cestovný ruch/cestovný ruch     v slovenskom jazyku

cestovný ruch/cestovný ruch     v anglickom/nemeckom jazyku

ekonomika a manažment podniku/ekonomika a manažment podniku     v slovenskom jazyku

ekonomika a manažment podniku/ekonomika a manažment podniku     v anglickom jazyku

financie/financie     v slovenskom jazyku

financie/financie     v anglickom jazyku

verejná ekonomika a politika/verejná ekonomika a služby     v slovenskom jazyku

verejná ekonomika a politika/verejná ekonomika a služby     v anglickom jazyku

 

 

Kontaktná osoba:

Daniela Gavalcová

referát pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
tel.: 048/446 21 41
e-mail: daniela.gavalcova@umb.sk

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 10. 2016 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela