Úvod > Absolvent >

Obhájené dizertačné práce 1999-2018

Na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici sa od roku 1999 až do súčasnosti uskutočnili obhajoby dizertačných prác nasledovne:

Rok OPE REP CR EMP VES / VEP
1999 2 2      
2000 2        
2001 2 1      
2002 3        
2003 2 3      
2004 5 4      
2005 7 4      
2006 4 9      
2007 6 8      
2008 9 2 3   9/-
2009 5 9   1 2/-
2010 3 5 3 4 1/-
2011 - - 5 7 6/-
2012 - - 4 13 12/-
2013 - - 6 10 5/-
2014 - - 3 9 11/-
2015 - - 6 10 4/-
2016 - - 5 7 9/-
2017 - - 2 11 2/5
2018 - - 3 9 2/3

 

Legenda:

 

OPE - vedný odbor odvetvové a prierezové ekonomiky

REP - vedný odbor riadenie a ekonomika podnikov

CR - študijný program cestovný ruch

EMP - študijný program ekonomika a manažment podniku

VES/VEP - študijný program verejná ekonomika a služby/verejná ekonomika a politika


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 30. 8. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela