Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Ocenenia

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR udelil dňa 3. novembra 2015

uznanie za zásluhy o rozvoj rezortu prof. Ing. Milote Vetrákovej, PhD. a doc. Ing. Jane Kučerovej, PhD.
 

Rektorka  Univerzity Mateja Bela  v Banskej Bystrici Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. udelila dňa  23. septembra 2014

cenu  rektorky UMB  prof. Ing. Milote Vetrákovej, PhD.  za celoživotný prínos pre rozvoj UMB

cenu  rektorky UMB  doc. Ing. Jánovi Orieškovi, PhD.   v oblasti vedecko-pedagogickej za stredoškolskú učebnicu.

 

Dekanka Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici,  prof. Ing. Mária Uramová, PhD. udelila dňa  8. januára 2009 

Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania a Katedre regionálneho rozvoja a verejnej správy Ekonomickej fakulty UMB 

ocenenie za najlepšie pedagogické a vedeckovýskumné pracoviská Ekonomickej fakulty za rok 2008.

 

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR pri príležitosti II. ročníka Európskeho dňa obchodu udelil dňa  9. novembra 2006 

Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania  Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici 

ocenenie za prínos pre rozvoj obchodu a cestovného ruchu na Slovensku.

Ocenenie pre Ing. Ivana Petríka, PhD. za najlepšiu dizertačnú prácu za rok 2008.pdf (15. 12. 2012 13:20:11)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš