Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Ocenenia

Pri príležitosti veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2020 ocenil Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja a JUDr. Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice región Turizmus, úspešnú spoluprácu Katedry cestovného ruchu a Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Katedre cestovného ruchu udelili poďakovanie za kvalitnú spoluprácu a partnerstvo v procese rozvíjania cestovného ruchu v Košickom kraji. Doterajšia spolupráca vyústi do vytvorenia Stratégie rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji v apríli 2020. Katedra cestovného ruchu momentálne dokončila analýzu dopytu po ekoturizme. Aktuálne výsledky poukazujú na vysoký záujem návštevníkov a domácich obyvateľov po službách ekologického cestovného ruchu a významný potenciál územia Košického kraja v tomto smere.

 

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR udelil dňa 3. novembra 2015

uznanie za zásluhy o rozvoj rezortu prof. Ing. Milote Vetrákovej, PhD. a doc. Ing. Jane Kučerovej, PhD.
 

 

Rektorka  Univerzity Mateja Bela  v Banskej Bystrici Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. udelila dňa  23. septembra 2014

cenu  rektorky UMB  prof. Ing. Milote Vetrákovej, PhD.  za celoživotný prínos pre rozvoj UMB

cenu  rektorky UMB  doc. Ing. Jánovi Orieškovi, PhD.   v oblasti vedecko-pedagogickej za stredoškolskú učebnicu.

 

 

Dekanka Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici,  prof. Ing. Mária Uramová, PhD. udelila dňa  8. januára 2009 

Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania a Katedre regionálneho rozvoja a verejnej správy Ekonomickej fakulty UMB 

ocenenie za najlepšie pedagogické a vedeckovýskumné pracoviská Ekonomickej fakulty za rok 2008.

 

 

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR pri príležitosti II. ročníka Európskeho dňa obchodu udelil dňa  9. novembra 2006 

Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania  Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici 

ocenenie za prínos pre rozvoj obchodu a cestovného ruchu na Slovensku.

Ocenenie pre Ing. Ivana Petríka, PhD. za najlepšiu dizertačnú prácu za rok 2008.pdf (15. 12. 2012 13:20:11)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš