Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

ŠVA - Študentská vedecká aktivita

Milí študenti,

pozývame Vás na medzinárodnú študentskú konferenciu Študentská vedecká aktivita (ŠVA). Konferencia sa uskutoční on-line dňa 15. apríla 2021 na Ekonomickej fakulte UMB. Na konferencii môžete aktívne prezentovať výsledky Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax.

Cieľom ŠVA je zapojiť talentovaných študentov Ekonomickej fakulty UMB a iných vysokých škôl do výskumnej činnosti, podnietiť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vied a aplikovať výsledky prác ŠVA v praxi.

Veríme, že ŠVA bude pre Vás príležitosťou, aby ste rozvíjali svoj potenciál, prejavovali svoje analytické schopnosti, schopnosť samostatne a kreatívne myslieť, komunikovať a obhajovať vlastný názor.

Ako študenti študijného odboru Cestovný ruch môžete obhajovať prácu v sekcii Cestovný ruch. Tému práce si môžete vybrať zo zoznamu tém navrhnutých členmi Katedry cestovného ruchu, prípadne môžete spracovať vlastnú tému po konzultácii a schválení niektorým z členov katedry.

Termín podania elektronickej prihlášky na ŠVA je do 15. 02. 2021. Prácu, spolu s abstraktom a písomným posudkom konzultanta - vedúceho práce, je potrebné doručiť tajomníkovi príslušnej sekcie do 1. apríla 2021.

Kontaktnou osobou pre sekciu Cestovný ruch je doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. (lubica.sebova@umb.sk).

Tešíme sa na Vašu účasť!

Katedra cestovného ruchu

ŠVA - Pozvánka 2021.pdf (7. 1. 2021 2:44:02)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš