Odborné exkurzie a terénne cvičenia

Katedra cestovného ruchu organizuje počas akademického roka v spolupráci so študentmi bakalárskeho stupňa štúdia (Cestovný ruch) i inžinierskeho stupňa štúdia (Ekonomika a riadenie cestovného ruchu) viaceré domáce i zahraničné odborné exkurzie a terénne cvičenia.

Cieľom odborných exkurzií a terénnych cvičení je sprostredkovať študentom kontakt s praxou cestovného ruchu v podnikoch, organizáciách i cieľových miestach cestovného ruchu. Ich program sa zostavuje v nadväznosti na vyučované predmety.

Výberový predmet Terénny výskum (Field Trip) je súčasťou spoločného študijného programu Tourism and Regional Planning – Management and Geography/Tourism Economics and Management v spolupráci s Katolíckou Univerzitou Eichstätt-Ingolstadt v Nemecku. Tento výberový predmet je zaradený do prvého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia a rozdelený je do dvoch semestrov.

Katedra cestovného ruchu srdečne ďakuje všetkým organizátorom i zástupcom z praxe za čas i ochotu spolupracovať pri organizovaní odborných exkurzií a aktivít.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš