Formulár oponentského posudku

       Oponentov habilitačnej práce, ktorým bola doručená habilitačná práca s požiadavkou o vypracovanie posudku, prosíme vypracovať oponentský posudok na predpísanom formulári, ktorý sa nachádza  TU Vypracovaný a podpísaný posudok je potrebné zaslať na referát VVČ a DrŠ v elektronickej aj v printovej podobe.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 29. 9. 2020 | Aktualizoval: Balážová Ingrid