Formulár oponentského posudku

       Oponentov habilitačnej práce, ktorým bola doručená habilitačná práca s požiadavkou o vypracovanie posudku, prosíme vypracovať oponentský posudok na predpísanom formulári. Vypracovaný a podpísaný posudok je potrebné zaslať na referát VVČ a DrŠ v elektronickej aj v printovej podobe.

 

Posudok oponenta habilitačnej práce - formulár (6. 10. 2021 12:36:57)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 10. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid