Zahraničné pracovné cesty

Legislatíva:

- Smernica č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

- Dodatok č. 1 k Smernici č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

-  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

- Opatrenie Ministerstva financií SR č. 401/2012, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

- Rámcová dohoda č. 08/2020/OPS-71 - Zabezpečenie leteniek pre potreby Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici - NOVÉ

 

Tlačivá potrebné k spracovaniu príkazu na ZPC a vyúčtovania ZPC /v prílohe/:

- príkaz na zahraničnú pracovnú cestu - žiadosť na zadanie príkazu na ZPC do systému SAP Sofia

- správa zo zahraničnej pracovnej cesty

 

Použitie súkromného motorového vozidla na zahraničnú pracovnú cestu:

- Dohoda o použití cestného motorového vozidla vypracovaná na základe príkazu na ZPC s vyznačením plnej náhrady, resp. náhrady v cene cestovného lístka

- k dohode zamestnanec predkladá:

             - fotokópiu platnej zmluvy o havarijnom poistení a dokladu o zaplatení poistenia

             - fotokópiu technického preukazu

 

Preddavok na zahraničnú pracovnú cestu (ZPC)
V zmysle bodu 1 čl. VII. Smernice č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na UMB, ako aj Zákona č. 283/2002 Z. Z. o cestovných náhradách je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na zahraničnú pracovnú cestu do sumy predpokladaných náhrad spojených s touto cestou. V zmysle uvedeného je potrebné v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 10 pracovných dní) schváliť zamestnancovi príkaz na zahraničnú pracovnú cestu s vyčíslením predpokladaných nákladov spojených s touto cestou a predložiť ich na spracovanie referentke pre medzinárodné vzťahy.

 

Letenky - usmernenie k postupu nákupu a úhrady leteniek - Aktuálne od 24.7.2020: 

Od 24.7.2020 vstúpila do platnosti nová Rámcová dohoda č. 08/2020/OPS-71 - Zabezpečenie leteniek pre potreby Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V zmysle tejto dohody je možné obstarať letenku len u týchto vybraných poskytovateľov:

1. TUCAN, s. r. o., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, kontakt. osoba: Mária Šimráková, e-mail: maria.simrakova@tucan.sk

2. NADOSAH, s. r. o., Weberova 6967/2, 080 01 Prešov, kontakt. osoba: Miroslav Fecko, e-mail: info@nadosah.sk

3. Airline Travel, s. r. o., Internátna 679/43, 974 04 Banská Bystrica, kontakt. osoba: Zuzana Španielková, e-mail: zuzana@airlinetravel.sk, Anna Kolářová, e-mail: anna@airlinetravel.sk

Nákup letenky je možné začať realizovať až po schválení ZPC a zadaní príkazu na ZPC do systému SAP Sofia.

 

Usmernenie k úhrade leteniek:

1. Nákup a úhrada leteniek 
Zamestnanec zašle požiadavku na obstaranie letenky referentke pre medzinárodné vzťahy s presnou špecifikáciou (deň a miesto odletu a príletu, príp. prestupy, mená cestujúcich, požiadavky na batožinu, poistenie storna a pod., zdroj financovania). Referentka pre MV osloví so žiadosťou o cenové ponuky vybraných poskytovateľov v zmysle RD. Po zaslaní cenových ponúk a odsúhlasení/výbere vhodnej ponuky poskytovateľ letenku rezervuje na základe zaslanej objednávky. Objednávku vystaví referentka EO na základe podpísanej Požiadavky na vystavenie objednávky. Vybraný poskytovateľ vystaví faktúru za letenku, ktorú fakulta následne uhradí zo svojho účtu. Výdavok na letenku nie je súčasťou cestovných výdavkov zamestnanca pri zahraničnej pracovnej ceste.

2. Vyúčtovanie leteniek
K vyúčtovaniu ZPC predkladá zamestnanec doklady preukazujúce realizovanú cestu (letenka, boarding pass).

 

Dodatok č. 1 k Smernici o cestovných náhradách na UMB (26. 6. 2020 10:38:52)
Smernica o cestovných náhradách na UMB (26. 6. 2020 10:38:23)
Správa zo ZPC - nové tlačivo od 1.2.2016 (18. 2. 2016 12:08:14)
Prikaz na ZPC - nové.docx (8. 1. 2013 15:35:56)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 11. 11. 2021 | Aktualizoval: Prašovská Jana