Zahraničné pracovné cesty

Legislatíva:

- Smernica č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

- Dodatok č. 1 k Smernici č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

-  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

- Opatrenie Ministerstva financií SR č. 401/2012, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

 

Tlačivá potrebné k spracovaniu príkazu na ZPC a vyúčtovania ZPC /v prílohe/:

- príkaz na zahraničnú pracovnú cestu - žiadosť na zadanie príkazu na ZPC do systému SAP Sofia

- správa zo zahraničnej pracovnej cesty

 

Použitie súkromného motorového vozidla na zahraničnú pracovnú cestu:

- Dohoda o použití cestného motorového vozidla vypracovaná na základe príkazu na ZPC s vyznačením plnej náhrady, resp. náhrady v cene cestovného lístka

- k dohode zamestnanec predkladá:

             - fotokópiu platnej zmluvy o havarijnom poistení a dokladu o zaplatení poistenia

             - fotokópiu technického preukazu

 

Letenky - usmernenie k postupu nákupu a úhrady leteniek - Aktuálne od 1.1.2019: 

V zmysle novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) je zabezpečenie leteniek zahrnuté vo výnimkách (§ 1 ods. 12 písm. w)) z verejného obstarávania – t. z., že letenky sa neobstarávajú postupmi vo verejnom obstarávaní. V tejto výnimke je uvedené nasledovné: „letecká preprava osôb poskytovaná priamo leteckým dopravcom v rámci pravidelných leteckých dopravných služieb". Uvedená výnimka sa odvoláva na zákon č. 143/1998 Z. z . o civilnom letectve (letecký zákon) § 2 písm. g) leteckým dopravcom je právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca za odplatu leteckú prepravu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu a je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a licencie na vykonávanie leteckej dopravy.

Z uvedeného vyplýva, že letenky nebudú obstarávané, ale je povinnosť zamestnanca ich zabezpečovať priamo u leteckého dopravcu (napr. Lufthansa, Air France a pod.) v rámci pravidelných liniek, nie prostredníctvom chartrových letov.

Upozornenie: letenky nie je možné zabezpečiť u sprostredkovateľa (napr. cestovnej kancelárie, cestovnej agentúry a pod.).

Nákup letenky je možné začať realizovať až po schválení ZPC a zadaní príkazu na ZPC do systému SAP Sofia.

V prípade, ak bude zmluvná cena leteniek nad 1 000 Eur s DPH, Oddelenie verejného obstarávania je túto informáciu povinné zverejniť v štvrťročnej správe o zákazkách, ktoré sú uvedené vo výnimkách v § 1 ods. 12 zákona na Úrade pre verejné obstarávanie v profile verejného obstarávateľa. Oddelenie verejného obstarávania vyzve EF, aby poskytla informácie o letenkách, ktorých zmluvná cena bude nad 1 000 Eur s DPH.

Usmernenie k úhrade leteniek:

1. Preddavok na zahraničnú pracovnú cestu (ZPC)
V zmysle bodu 1 čl. VII. Smernice č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na UMB je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na zahraničnú pracovnú cestu do sumy predpokladaných náhrad spojených s touto cestou. V zmysle uvedeného je potrebné v dostatočnom časovom predstihu schváliť zamestnancovi príkaz na zahraničnú pracovnú cestu s vyčíslením predpokladaných nákladov spojených s touto cestou.

2. Úhrada leteniek
Po odsúhlasení predmetu zákazky je možné úhradu leteniek vykonať spôsobom, ktorú akceptuje poskytovateľ služby.

• Zamestnanec uhradí rezerváciu letenky objednanej na svoje meno zo svojej platobnej karty. Výdavok na letenky je súčasťou cestovných výdavkov zamestnanca pri zahraničnej pracovnej ceste.

3. Vyúčtovanie leteniek
K vyúčtovaniu ZPC predkladá zamestnanec doklady preukazujúce úhradu leteniek (letenka, boarding pass, potvrdenie o úhrade - výpis z účtu alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe cez internetbanking).

Proces zadania ceny letenky do eProcurementu na EF UMB:

  1. Referentka pre MV (Ing. Dobrotová) zadá pri vyúčtovaní ZPC číslo schválenej zákazky z eProcurementu. Suma schválenej hodnoty zákazky je rovnaká ako hodnota letenky zadanej vo vyúčtovaní ZPC.
  2. Výnimku má program Erasmus+, v rámci ktorého sa kúpa letenky nezadáva do eProcurementu. 

 

Správa zo ZPC - nové tlačivo od 1.2.2016 (18. 2. 2016 12:08:14)
Smernica o cestovných náhradách (8. 1. 2013 15:57:28)
Opatrenie MF SR č. 401/2012 - základné sadzby stravného na r. 2013 (8. 1. 2013 15:56:20)
Prikaz na ZPC - nové.docx (8. 1. 2013 15:35:56)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 25. 1. 2019 | Aktualizoval: Dobrotová Alena