Učiteľské mobility - Erasmus+

ERASMUS+ učiteľské mobility v akademickom roku 2020/2021 - potrebné dokumenty nájdete V PRÍLOHE

-------------------

Zabezpečenie leteniek

Zamestnanci postupujú v zmysle Smernice č. 6/2018 o mobilitách Erasmus+ na UMB platnej od 27.11.2018 (článok 8, bod 3). Zamestnanec si zabezpečuje letenku v dátumoch trvania mobility vo vlastnej réžii, mimo verejného obstarávania, nakoľko je grant Erasmus+ poskytovaný zamestnancovi priamo na jeho osobný účet. K vyúčtovaniu predkladá zamestnanec doklady preukazujúce úhradu leteniek (letenka, boarding pass, potvrdenie o úhrade - výpis z účtu alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe cez internetbanking).

-------------------

PODMIENKY mobility:

Mobilita učiteľa sa môže uskutočniť v období od 1.9.2020 do 30.9.2021 v trvaní 2-5 pracovných dní + 1 deň pred a/alebo 1 deň po mobilite rezervovaný na cestu. Vzhľadom na objem pridelených prostriedkov a počet mobilít je možné mobilitu plánovať max. na 7 dní vrátane cesty, t.j. 2-5 dní aktivity a 1-2 dni na cestu, do ČR, Poľska, Maďarska a Rakúska na 2-4 dni aktivity. V prípade cesty jedným autom viacerými účastníkmi spoločne je možné preplatiť cestu len jednému - vodičovi a to na základe dohody o použití súkromného motorového vozidla a dokladov k motorovému vozidlu - kópia technického preukazu, kópia havarijnej poistky a doklad o jej úhrade.

Učiteľ musí odučiť minimálne 8 hodín. Účelom mobility môže byť len prednáškový pobyt, nie účasť na konferenciách!

Z grantu je možné uhrádzať nasledovné náklady:

Pobytové náklady: náklady na ubytovanie, stravné, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus, vlak a pod.), poistenie. Sadzobník grantov nájdete v prílohe.

Cestovné náklady: z miesta odchodu do cieľovej destinácie a späť v deň vycestovania a v deň návratu. Cestovný grant si vypočítate na základe kalkulačky vzdialeností tu a sadzobníka grantov v prílohe.

Príklad výpočtu: Česká republika, grant na 5 dní (3 dni aktivity, 2 dni na cestu) 495 €: 3 dni aktivity x 105 € + cestovný grant 180 € (podľa vzdialenosti na základe vyššie uvedenej kalkulačky vzdialeností)                                                        

DOKUMENTY potrebné k realizácii mobility:

 1.  Program výučby v SJ (do ČR) alebo v AJ (do ostatných krajín) potvrdený pred mobilitou prijímajúcou univerzitou (scan)
 2.  Príkaz na ZPC s preddavkom vo výške grantu 
 3.  Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnanca (v 3 vyhotoveniach)  
 4.  Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - kópia poistnej zmluvy (predložiť pred mobilitou)
 5.  Certifikát o potvrdení dĺžky pobytu
 6.  Správa učiteľa/Správa Erasmus - vyplní zamestnanec elektronicky na základe doručeného e-mailu/výzvy na vyplnenie
 7.  Správa zo ZPC
 8.  Podklady potrebné k vyúčtovaniu mobility - faktúra za ubytovanie + doklad o jej úhrade, cestovné/palubné lístky, v prípade letenky aj faktúru + doklad o jej úhrade, miestna doprava - metro, taxi a pod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTUP PRI REALIZÁCII MOBILITY - ČASOVÝ MANAŽMENT

Pred realizáciou pobytu je potrebné:

 • poslať program výučby na prijímajúcu (partnerskú) univerzitu, ktorá ho odsúhlasí, potvrdený predložiť na referát pre MS (stačí scan)

 • odovzdať na referát pre MS príkaz na ZPC spolu so Zmluvou o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnanca (v 3 vyhotoveniach) a kópiu poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia liečebných nákladov v zahraničí

 • následne referát pre MS odošle všetky podklady k mobilite na R-UMB, odkiaľ bude vyplatený učiteľovi grant. 

Počas pobytu:

 • realizácia dohodnutého programu mobility, 

 • získať potvrdenie od partnerskej univerzity, že mobilita bola realizovaná - certifikát nájdete v prílohe (dátum z obdobia trvania mobility, resp. po nej, pečiatka, podpis, realizácia učiteľskej mobility v rámci programu Erasmus+),

 • odložiť si originál doklady za ubytovanie, cestovné lístky (vrátane palubných lístkov) a ostatné dokumenty, na základe ktorých sa spracuje vyúčtovanie pracovnej cesty v systéme Sofia do výšky prideleného grantu.

Po pobyte:

 • na fakultný referát pre MS EF UMB odovzdať podpísanú správu zo ZPC, potvrdenie z partnerskej univerzity a finančné vyúčtovanie mobility v zmysle pravidiel programu ERASMUS+ spolu s originálmi účtovných dokladov. Otázky dofinancovania mobility rieši pedagóg výlučne vo vlastnej réžii.

Všetky materiály o mobilite budú po ich skompletizovaní a kompletnom vyúčtovaní odovzdané z EF inštitucionálnemu koordinátorovi na rektorát UMB.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Erasmus+ (2014-2020)

Európsky parlament schválil Erasmus+, nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Tento sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR - o 40% vyšší než súčasné programy. Erasmus+ poskytne financovanie študentom, pedagógom, pracovníkom s mládežou a na partnerstvá medzi univerzitami, vyššími strednými školami, strednými školami, podnikmi a neziskovými organizáciami.

Erasmus+ má tri hlavné ciele: dve tretiny rozpočtu sú určené na štúdium v cudzine, a to v rámci EÚ i za jej hranicami, zvyšok je pridelený na podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj na reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti.

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami).

Finančná zmluva učitelia a zamestnanci.doc (20. 5. 2021 14:01:13)
Partnerske Univerzity pre ERASMUS plus.xlsx (20. 5. 2021 11:27:05)
Program mobility AJ (3. 9. 2020 14:11:54)
Program mobility SK (3. 9. 2020 14:11:28)
Certifikát_Potvrdenie o pobyte (3. 9. 2020 14:10:54)
Smernica č. 4_2019 o mobilitách na UMB (10. 1. 2020 12:54:31)
Sadzobník grantov (12. 11. 2019 13:06:26)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 20. 5. 2021 | Aktualizoval: Prašovská Jana