Štúdium v zahraničí (ERA+ a ine)

Milé študentky, milí študenti,

ak chcete obohatiť svoje štúdium o  zážitky zo zahraničia, stretnúť nových ľudí a zlepšiť svoje jazykové schopnosti, neváhajte a prihláste sa na Erasmus+.

Práve spúšťame prihlasovanie na výberové konanie pre študijné a pracovné pobyty v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ na akademický rok 2022/2023.

Stačí vyplniť elektronickú prihlášku do 15. decembra 2021

Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na stránke medzinárodných vzťahov.  

Centralizovaný Referát pre medzinárodnú spoluprácu UMB je k dispozícii pre všetkých študentov UMB v priestoroch Ekonomickej fakulty (nová budova, 1. poschodie).

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť s otázkami ohľadom zahraničných pobytov. Náš tím a kontaktné údaje našich referentiek nájdete v časti Kontakty.

Tešíme sa na Vaše prihlášky.

 

Referát pre medzinárodnú spoluprácu UMB

kontakt pre záujmecov o mobility ERASMUS+:

Jana Prašovská, 048 446 2197 alebo mailom na jana.prasovska@umb.sk

alebo využite informácie na spoločných stránkach UMB  https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/

detialnejšie základné informácie o programe nádjdete nižie pod obrázkom a inštrukcie k prihláseniu sa na ďalších stránkach - lišta s ponukou vľavo

 

Čo je program ERASMUS+ a aké sú jeho doterajšie reálne výsledky?

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_sk

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt erasmus +Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt erasmus +

 

Základné podmienky a požiadavky pre účasť študentov EF na programe ERASMUS +

1. Na mobilitu štúdium vysielame študentov v semestri pred ukončením bakalárskeho alebo inžinierskeho stupňa štúdia len po ficiálnom schválení mobility v tomto štádiu  prodekankou pre štúdium.

2. Prihlásiť sa na ERASMUS+ stáž alebo štúdium sa môže každý riadne zapísaný študent denného aj externého štúdia na  EF UMB.

3. Študijný pobyt ERASMUS+ je plne uznaný domácou VŠ ako súčasť študijného programu a  realizuje sa momentálne na základe individuálneho študijného plánu.

4. ECTS - Európsky systém prideľovania  a uznávania kreditov - možňuje inštitúciám uznať študijné výsledky získané na študijných mobilitách. O uznávaní štúdia v zahraničí rozhoduje na EF UMB výlučne prodekan pre pedagogickú činnosť.

5. Minimálny počet získaných kreditov, ktoré sa študent zaväzuje získať, je 20 ECTS za semester v prvom aj v druhom stupni štúdia a 10 kreditov za semester v treťom stupni štúdia. V opodstatnenom prípade  je možné nechať si schváliť uznanie aj nižšieho počtu získaných ECTS.

Za stáž je možné požiadať o uznanie 3 (v Bc. stupni) alebo 4 ECTS (v Ing. stupni)

6. Granty na študijné pobyty určuje Národná agentúra SR pre program Erasmus + (SAAIC) jednotlivým univerzitám, ktoré ich následne rozdelia prostredníctvom fakúlt svojim študentom. Konečná výška mesačnej sadzby sa stanovuje podľa krajín. Sú tri skupiny krajín s odlišnou výškou mesačného grantu, podľa zhodnotenia životných nákladov v daných krajinách. Poskytujeme následne granty vo výške, ktorá pokrýva podľa možností celú dobu študijného pobytu študenta.

Na ERASMUS+ stáže a štúdium aktuálne poskytujeme grant na celú dobu stáže, pokiaľ nám to rozpočet povoľuje.

7. Zoznam partnerských univerzít nájdete v priloženom Excell súbore v časti Prihlásenie sa na mobilitu.

8. Opakovanie mobility cez program ERASMUS + - študenti môžu počas svojho vysokoškolského štúdia absolvovať v každom stupni štúdia mobilitu stáž alebo štúdium, resp. kombináciu oboch, max. však spolu v trvaní 12 mesiacov  (360 dní) a to spolu za každý stupeň štúdia.  Stáž ako ABSOLVENT VŠ sa zaratáva do počtu dní vyčerpaných cez program v predchádzajúcom stupni štúdia. Podmienky v tomto prípade  sú viac menej rovnaké ako pri stážach študentov. Líšia sa však niektoré dokumenty. Absolventi musia ukončiť stáž absolventa max do 12 mesiacov ukončenia štúdia na VŠ.

                                                                                                         

Pár zaujímavostí o programe

Myslíte si, že program Erasmus+ dôverne poznáte? Predsa len ide o jeden z najpopulárnejších a najobľúbenejších iniciatív EÚ. Prinášame však 10 vecí, ktoré ste o ňom možno nevedeli.

1. Začal iba s 3 244 študentmi

Program Erasmus bol založený v roku 1987 a patrí medzi najobľúbenejšie programy EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Počas jeho prvého ročníka vycestovalo do zahraničia len 3 244 študentov a program zahŕňal len 11 krajín - Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo.

2. Dnes má už vyše 10 miliónov účastníkov

To, čo sa začalo ako študentský výmenný program ešte v roku 1987, sa doposiaľ rozrástlo na niečo omnoho väčšie a obohatilo životy už viac ako 10 miliónov jeho priamych účastníkov. Každý rok pod záštitou programu Erasmus+ študuje alebo sa školí viac ako 300 000 študentov.

3. Čo tam po mene! Dalo by sa povedať, ale aj na ňom záleží!

Je vám povedomý European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (alebo v preklade európska regionálna akčná schéma mobility univerzitných študentov)? Nie tak celkom?  Tak si skúste pospájať prvé písmená z jednotlivých slov a zložíte dnes už veľmi známy názov programu - Erasmus.

4. Stretli ste sa už s „mamou Erasmu“?

Je ňou Sofia Corradi, talianska profesorka a politička. Práve ona bola hnacou silou najdôležitejšieho medzinárodného programu pre študentov v EÚ. Približne 20 rokov viedla kampaň za vytvorenie celoeurópskeho univerzitného výmenného programu.

5. Vplyv programu Erasmus

Nedávne štúdie ukázali, že Erasmus+ zvyšuje kvalitu života jeho účastníkov a ich kariérne vyhliadky, či už počas ich kurzu v zahraničí, ako aj dlho po skončení štúdií. Vo vysokoškolskom vzdelávaní sa ukázalo, že program podporuje inovácie a sociálnu inklúziu. Okrem toho pomáha účastníkov nasmerovať k tomu, čomu sa po skončení štúdia chcú venovať, čím im pomáha dosiahnuť šťastnejšiu kariéru!

Navyše do troch mesiacov od ukončenia štúdia sa podarilo zamestnať až 80 % absolventov programu Erasmus+, pričom 72 % z nich uviedlo, že ich skúsenosti z programu Erasmus+ im pomohli získať ich prvé zamestnanie. Takmer polovici stážistov v rámci programu Erasmus+ bola ponúknutá práca v spoločnosti, v ktorej absolvovali svoju odbornú prípravu.

6. Erasmus pre rodičov? 

Erasmus+ sa neobmedzuje len na mladých! Naopak, je určený pre všetky vekové kategórie a slúži aj na celoživotné vzdelávanie.

7. Od programu Erasmus po Erasmus+

V minulosti sa program Erasmus zameriaval len na mobilitu študentov. Erasmus+ však prináša príležitosti všetkým – študentom, zamestnancom, stážistom, učiteľom, dobrovoľníkom a mnohým ďalším. Navyše, nejde len o Európu alebo Európanov – s programom Erasmus+ majú ľudia z celého sveta prístup k príležitostiam vzdelávať sa, cestovať a spoznávať.

8. Čo majú títo ľudia spoločné?

  • Samantha Cristoforettiová, astronautka pracujúca pre Európsku vesmírnu agentúru, ktorá je držiteľkou niekoľkých rekordov v oblasti letov do vesmíru a je aj prvou osobou, ktorá uvarila kávu vo vesmíre
  • Salvador Sobral, spevák a víťaz súťaže Eurovízia 2017
  • Matúš Vallo, muzikant, architekt a primátor Bratislavy
  • Federica Mogherini a Jyrki Katainen, bývalí podpredsedovia Európskej komisie
  • Cecilia Malmstrom, bývalá eurokomisárka

Všetci majú spoločné to, že sú absolventmi programu Erasmus.

9. Program Erasmus prispel k narodeniu minimálne milióna detí  

U bývalých absolventov programu Erasmus je väčšia pravdepodobnosť nadnárodných vzťahov. To dokazuje aj fakt, že 33 % bývalých absolventov programu Erasmus má partnera inej národnosti v porovnaní s len 13 % tých, ktorí zostanú počas svojho štúdia doma. Až 27 % študentov programu Erasmus sa stretlo so svojím dlhodobým partnerom práve vďaka programu Erasmus. Na základe tohto všetkého Európska komisia v roku 2014 prišla odhadu, že od roku 1987 sa „Erasmus párom“ pravdepodobne narodil minimálne jeden milión detí.

10. Erasmus pre domácich miláčikov?

Prečo nedopriať autentickú európsku skúsenosť z Erasmu aj naším zvieracím kamarátom?! K 1. aprílu sme preto predstavili aj návrh, aby sa na palubu programu Erasmus+ mohli dostať aj naši zvierací miláčikovia. Išlo o skúšobné výmenné pobyty, ktorých by sa zúčastnilo najprv 100 psíkov z celej EÚ. No nešlo to podľa plánu. Najmä preto, že to bolo myslené len ako jeden z prvoaprílových žartov. Čiže Erasmus+ zostáva i naďalej otvorený len pre ľudských záujemcov.

 

V prípade potreby kontaktujte:

Jana Prašovská, jana.prasovska@umb.sk

pondelok - štvrtok od 8:30 do 12:00

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 26. 5. 2022 | Aktualizoval: Prašovská Jana