ERA+ stáže ponuky/traineeship offer

Kvalitná a dobre zvolená stáž je veľkým plusom do vášho pracovného životopisu pre budúcnosť!

Nepremeškajte preto túto možnosť získať praktické skúsenosti ešte počas štúdia, dokonca s finačnou podporou!

Stáž je možné realizovať aj online,  tomto prípade nieje možnosť úhrady finančného grantu na stáž.

Na mobility stáže  ERASMUS +  sa môžu prihlasovať aj absolventi aktuálneho AR!   Program vyžaduje podať prihlášku ešte počas VŠ štúdia!

 

PRIHLÁŠKA NA ERASMUS+ STÁŽ TU:

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/som-student-umb/

 

VÝBER ŠTUDENTOV NA STÁŽE

- miesto na stáž a presné podmienky, ako aj dĺžku trvania stáže, si vybavujete vy sami, buď z ponuky tu na stránke, alebo oslovíte vami vybraný podnik, inštitúciu

- na stáže odporučíme každého, kto má skutočne záujem a sp´§a predpoklady pre danú pozíciu

- kto ovláda komunikačný jazyk na postačujúcej úrovni

- kto  je ochotný vybaviť si požadovanú administratívu

- študenti môžu počas svojho vysokoškolského štúdia absolvovať v každom stupni štúdia mobilitu stáž alebo štúdium resp. kombináciu oboch, max však 12 mesiacov mobility spolu za každý stupeň štúdia.  (znamená to nárok na 12 mesiacov mobility v Bc., Ing. a PhD. stupni VŠ štúdia, pričom stáže a štúdium sa v každom stupni zratávajú na presné dni spolu a nieje možné max dĺžku prekročiť) 

- po ukončení VŠ štúdia máte môžnosť využiť stáž ABSOLVENTA. Stáž absolventa sa počíta do obdobia strávenom na mobilite v predchádzajúcom stupni štúdia. Absolventi musia ukončiť stáž do 1 max 360 dní od ukončenia štúdia na VŠ.

 

AKO IDEÁLNE POSTUPOVAŤ PRI HĽADANÍ STÁŽE?

Výber podniku na stáž:

- miesto na stáž si hľadá študent osobne, z našej ponuky na stránke, alebo osloví  vybraný podnik alebo organizáciu v rámci krajín EU

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/som-student-umb/ponuka-stazi/

- hľadáte ideláne ponuku súviasiacu s vašim študijným zameraním

- dohadujete si individuálne trvanie stáže aj ďalšie podmienky

- každá ERASMUS+ stáž trvá minimálne 60 dní

- po dohode vypĺňate požadovanú administratívu pred odchodom na stáž a odovzdávate na referáte mobilít študentov

- spoznajte vami vybranú krajinu esšte pred odchodom a nenechajte sa prekvapiť kultúrnymi odlišnosťami https://www.erapo.sk/interkulturna-priprava-pre-erasmus-studentov

....................................................................................................................................

Aké povinnosti má absolvent VŠ počas stáže Erasmus+ voči slovenským úradom?

- Absolvent VŠ sa musí prihlásiť na Úrade práce ako dobrovoľne nezamestnaný a pred začiatkom mobility zdokladovať potvrdenie z univerzity, že sa stáže zúčastní a po jej ukončení, že stáž absolvoval.
- Absolventom VŠ pre účely Erasmus+ sa rozumie študent, ktorý má úspešne ukončené štúdium na UMB a nie je znovu študentom v inom stupni na UMB, ani novým študentom na inej VŠ.
- pri študentoch, ktorí sú občanmi SR, existuje v rámci zákonov SR po úspešnom ukončení štúdia možnosť zaevidovať sa ako dobrovoľne nezamestnaný na úrade práce. Pre vytvorenie podmienok na vycestovanie za účelom absolventskej erazmovskej mobility sa táto možnosť študentom – absolventom vysoko odporúča. Študenti získajú od fakultných koordinátorov/kontaktných osôb pre Erasmus+ potvrdenie pre účely ÚP, aby sa počas stáže nemuseli hlásiť ako ostatní nezamestnaní.

- Grant Erasmus+ následne nepodlieha zdaňovaniu. Prípadný iný príjem zo zahraničia počas stáže je potrebné uviesť v daňovom priznaní.

- Študent, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, je povinný riadiť sa legislatívnymi predpismi platnými v SR, vzťahujúcimi sa na pobyt cudzincov v rámci EÚ a v ďalších krajinách programu Erasmus+. Pri splnení podmienok programu Erasmus+ UMB za plnenie povinností vyplývajúcich z týchto legislatívnych predpisov nezodpovedá!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BREXIT - novinky od 1. januára 2021

Národná agentúra aktualizovala
podstránku venujúcu sa novinkám ohľadom Brexitu pre prebiehajúce projekty
Erasmus+. Stále platí, že mobility s UK sú možné do konca prebiehajúcich
projektov Erasmus+ (Výzva 2018, 2019 a 2020). Na účastníkov mobilít v UK sa po
1.1.2021 začnú vzťahovať imigračné/vízové požiadavky (detaily nájdete na web
stránke) pre prichádzajúcich účastníkov po 1.1.2021 na Slovensko z UK platí, že
je potrebné, aby si požiadali o povolenie na pobyt, ak sa zdržujú na území SR
dlhšie ako 3 mesiace.

Viac informácii nájdete na stránke: https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5020

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 4. 1. 2023 | Aktualizoval: Prašovská Jana