ERASMUS + stáže

Oficiálny termín podania prihlášok na stáže v rámci ERASMUS+ na AR  2021/2022 je do 8.12.2020

 

Prihlášky na stáže však možte podávať aj počas celého akademického roka, aj mimo tento termín.

Počas AR 2020/21 dočerpávame nevyčerpané financie kvôli korona-kríze a preto sa stále môžte uchádzať o stáže.

- na mobility stáže  ERASMUS +,  sa môžu prihlasovať aj absolventi aktuálneho AR

Kvalitná a dobre zvolená stáž je veľkým plusom do vášho pracovného životopisu pre budúcnosť!

Nepremeškajte preto túto možnosť získať praktické skúsenosti ešte počas štúdia, dokonca s finačnou podporou!

Výška grantov na stáže vám určite pokryje všetky výdaje čo sa týka EU, pri dobrej vôli aj v severských krajinách.

 

Prihlasujete sa formou prihlášky a jej príloh

prílohy k prihláške:

1. CV v cudzom jazyku (AJ)

2. Motivačný list v cudzom jazyku (AJ)

3. potvrdenie o znalosti potrebného  jazyka, akékoľvek, stačí kópia

Podrobné inštrukcie nájdete priamo v prihláške.

 

Prihlášky s prílohami zašlite mailom na:  jana.prasovska@umb.sk

Nekompletné prihlášky bez príloh neakceptujeme!

 

Výber študentov na stáže:

- miesto na stáž a presné podmienky, ako aj dĺžku trvania stáže, si vybavujete vy sami, buď z ponuky tu na stránke alebo oslovíte vami vybraný podnik, inštitúciu

- na stáže odporučíme každého, kto má skutočne záujem

- kto ovláda dostatočne požadovaný jazyk 

- kto  je ochotný vybaviť si požadovanú administratívu

- študenti môžu počas svojho vysokoškolského štúdia absolvovať v každom stupni štúdia mobilitu stáž alebo štúdium resp. kombináciu oboch, max však 12 mesiacov mobility spolu za každý stupeň štúdia.  (znamená to nárok na 12 mesiacov mobility v Bc., Ing. a PhD. stupni VŠ štúdia, pričom stáže a štúdium sa v každom stupni zratávajú na presné dni spolu a nieje možné max dĺžku prekročiť) 

- po ukončení VŠ štúdia máte môžnosť využiť stáž ABSOLVENTA. Do dĺžky stáže absolventa sa nezapočítava stáž ani iná mobilita z obdobia štúdia. ( absolventi musia ukončiť stáž do 12 mesiacov ukončenia štúdia na VŠ)


1. Aké povinnosti má absolvent VŠ počas stáže Erasmus+ voči slovenským úradom?

- Absolvent VŠ sa musí prihlásiť na Úrade práce ako dobrovoľne nezamestnaný a pred začiatkom mobility zdokladovať potvrdenie z univerzity, že sa stáže zúčastní a po jej ukončení, že stáž absolvoval.
- Absolventom VŠ pre účely Erasmus+ sa rozumie študent, ktorý má úspešne ukončené štúdium na UMB a nie je znovu študentom v inom stupni na UMB, ani novým študentom na inej VŠ.
- pri študentoch, ktorí sú občanmi SR, existuje v rámci zákonov SR po úspešnom ukončení štúdia možnosť zaevidovať sa ako dobrovoľne nezamestnaný na úrade práce. Pre vytvorenie podmienok na vycestovanie za účelom absolventskej erazmovskej mobility sa táto možnosť študentom – absolventom vysoko odporúča. Študenti získajú od fakultných koordinátorov/kontaktných osôb pre Erasmus+ potvrdenie pre účely ÚP, aby sa počas stáže nemuseli hlásiť ako ostatní nezamestnaní.

- Grant Erasmus+ následne nepodlieha zdaňovaniu. Prípadný iný príjem zo zahraničia počas stáže je potrebné uviesť v daňovom priznaní.

- Študent, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, je povinný riadiť sa legislatívnymi predpismi platnými v SR, vzťahujúcimi sa na pobyt cudzincov v rámci EÚ a v ďalších krajinách programu Erasmus+. Pri splnení podmienok programu Erasmus+ UMB za plnenie povinností vyplývajúcich z týchto legislatívnych predpisov nezodpovedá!

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI HĽADANÍ STÁŽE

1. Výber podniku na stáž

- miesto na stáž si hľadáte osobne vy z našej ponuky na stránke alebo oslovíte vami vybraný podnik alebo organizáciu v rámci krajín EU

- hľadáte ideláne ponuku súviasicu s vašim študijným zameraním

- dohadujete si individuálne trvanie stáže aj ďalšie podmienky

- každá stáž trvá minimálne 60 dní

- po dohode vypĺňate požadovanú administratívu pred odchodom na stáž a odovzdávate na referáte mobilít študentov

 

Grant na stáž je možné prideliť len študentovi, ktorý:

- je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe alebo
- má trvalý pobyt v Slovenskej republike, alebo je mu priznané, že je bez štátnej príslušnosti, alebo má štatút utečenca v Slovenskej republike alebo
- je študentom vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, riadne zapísaný do daného ročníka, ktorej bola pridelená Univerzitná charta Erasmus alebo je jej absolventov a splňa aj ďalšie podmienky pre stáž absolventa
- Grant je  len finančým príspevkom, neslúži v žiadnom prápade na pokrytie 100% nákladov na realizáciu stáže.

Ponuky stáží z viacerých oblastí nájdete aj na stránke www.europe-internship.com

 

DOKUMENTÁCIA PRED ODCHODOM NA STÁŽ

požadované dokumenty prinesiete alebo odošlete poštou na  Referát mobilít študentov, adresa na zaslanie poštou je n akonci stránky

1. Learning Agreement na stáž, tzv. LA- 1. časť zašlete podniku, ktorý vyplní svoju čast a potvrdí dohodnuté

- dokument pozostáva z viacerých častí, ktoré sa vypĺňajú v rôznych štádiách vašej mobility:

SEKCIA I. =  pred odchodom na stáž

SEKCIA II. = počas stáže

SEKCIA III. = po ukončení stáže

LA na stáž vypĺňajte podľa inštrukcíí v samotnom dokumente

 

2. Finančná Zmluva  =  Zmluva o poskytnutí finančnného príspevku

-  nájdete v priložených súboroch

-  je potrebné vyplniť výlučne na PC, 3x vytlačiť a vlastnoručne podpísať modrým perom

-  3x originál s vašim podpisom  prinesiete na Referát mobilít študentov

 3. Komerčné poistenie do zahraničia 

- vybavte si v niektorej Vami zvolenej poisťovni podľa požiadaviek z Finančnej zmluvy k stáži

-  kópiu poistnej zmluvy prikladáte k Zmluve

-  poistenie je nevyhnutnou súšasťou

- prikladáte aj kópiu platného preukazu EU poistenca do zharaničia (= kartička k lekárovi EU strana)

4. on-line jazykové testovanie

- výzva na vyplnenie  testu Vám príde z automatického e mailu, často do SPAMU, tesne pred začiatkom stáže

- test ste povinný vyplniť!

5. v prípade realizácie stáže počas riadnej výuky na EF žiadate o individuálny študijný plán u vašej študijnej referentky

 

POKYNY POČAS TRVANIA STÁŽE

Zmeny vo vašich povinnostiach alebo ohľadne zodpovedných osôb sa zaznamenávajú v strednej šasti LEARNING AGREEMENTu FOR TRAINEESHIP.

Časť so zmenami zasielate na jana.prasovska@umb.sk mailom

 

POKYNY PO NÁVRATE Z MOBILITY

- skontaktujete referát a skompletujeme vašu agendu. Majte na mysli, že agenda má byť kompletná do 30 dní od dňa ukončenia stáže!

Na referát medzinárodných vzťahov po návrate z mobility doručíte nasledovné:

1.  3. časť dokumentu LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP tzv. Evaluation 

- komplet to vyplní  a potvrdí podnik vráatane dátumov pobytu na stáži

 - akceptujeme aj scan

- na základe tejto časti dokumentu si môžte žiadať na EF o uznanie stáže za kredity u prodekanky pre štúdium

(k uznaniu je potrebné napísať jednoduchú písomnú žiadosť na A4 a k nej priložiť kópiu 3. časti LA. Ak máte dostatok kreditov, nemusíte žiadať o uznanie kreditov za stáž, je to dobrovoľné. Dokumety s uznaním následne doručite na študijné oddelenie EF. Uznanie kreditov za stáž je potrebné odovzdať vašej študijnej referentke max do 14 pracovných dní od oficiálneho ukončenia vašej stáže!)

2. Potvrdenie dlžky pobytu na stáži

Odovzdáte na extra tlačive iba ak to nemáte potvrdené už v 3.časti Learning Agreementu

3. Správa študenta tzv. Survey - on line vyplnená a odoslaná + uložiť si a poslať potvrdenie o odoslaní správy na jana.prasovska@umb.sk  

4. On-Line jazykový test po ukončení mobility - vyplníte a odošlete on line, na základe automatickej výzvy do stanoveného termínu, hľadajte aj v SPAMe.

 

V prípade nejasností a otázok kontaktujte

Mgr. Jana Prašovská
Referát mobilít študentov
osobne pondelok - štvrtok 8:30 do 12:00 alebo mailom

Ekonomická fakulta UMB
1. posch, kancelária č.102
mailom na jana.prasovska@umb.sk

tel:+421 48 446 2197

 

NEODPORÚČANÉ PODNIKY a FIRMY

AGIFODENT (www.agifodent.es), Španielsko.

Ponuka stáží – on-line databázy

JOE+ (Job Officer Exchange – Leo-Net): https://leonet.joeplus.org/en/

Eurasmus: http://eurasmus.com/en/

Scholarhipportal:  http://www.scholarshipportal.eu/

Upozornenie! - Link na neoprávnené inštitúcie - spomenuté inštitúcie na nasledovnej stránke, nie je možné zvoliť pre realizáciu stáže!

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sk.htm

 

Prihlaska Erasmus plus staz.doc (22. 10. 2020 13:22:28)
FZ staz absolvent 2020-21 call 2020.doc (29. 7. 2020 13:01:13)
LA staz student aj absolvent 2020-21 call 2020.docx (29. 7. 2020 12:54:23)
FZ staz student 2020-21 call 2020.doc (29. 7. 2020 12:53:59)
Cnfirmation of study at host institution.doc (10. 4. 2017 11:27:13)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 7. 12. 2020 | Aktualizoval: Prašovská Jana