ERA+ stáže ponuky/traineeship offer

Oficiálny termín podania prihlášok na stáže v rámci ERASMUS+ na AR  2021/2022 bol v decembri 2020.

Prihlášky na stáže však možte podávať aj počas celého akademického roka, aj mimo tento termín.

Počas AR 2020/21 dočerpávame nevyčerpané financie kvôli ombedzeniam v cestovaní a preto sa stále, počas aktuálneho AR, môžte uchádzať o stáže.

Na mobility stáže  ERASMUS +  sa môžu prihlasovať aj absolventi aktuálneho AR!

ale: Program vyžaduje podať prihlášku ešte počas VŠ

 štúdia!

 

Kvalitná a dobre zvolená stáž je veľkým plusom do vášho pracovného životopisu pre budúcnosť!

Nepremeškajte preto túto možnosť získať praktické skúsenosti ešte počas štúdia, dokonca s finačnou podporou!

Stáž je možné realizovať aj online,  tomto prípade nieje možnosť úhrady finančného grantu na stáž.

 

Spoznajte vami vybranú krajinu esšte pred odchodom a nenechajte sa prekvapiť kultúrnymi odlišnosťami https://www.erapo.sk/interkulturna-priprava-pre-erasmus-studentov

Prihlasujete sa formou prihlášky a jej príloh

prílohy k prihláške:

PRIHLÁŠKA + (formulár v prílohách)

1. CV v cudzom jazyku (AJ)

2. Motivačný list v cudzom jazyku (AJ)

3. potvrdenie o znalosti potrebného  jazyka, akékoľvek, stačí kópia

Podrobné inštrukcie nájdete už priamo v prihláške.

4. súhlas so spracovnaím osobných údajov pre účely mobility, talčivo dolu v prílohe

 

Prihlášky s prílohami zašlite mailom na:  jana.prasovska@umb.sk

Nekompletné prihlášky bez príloh neakceptujeme!

 

Výber študentov na stáže:

- miesto na stáž a presné podmienky, ako aj dĺžku trvania stáže, si vybavujete vy sami, buď z ponuky tu na stránke, alebo oslovíte vami vybraný podnik, inštitúciu

- na stáže odporučíme každého, kto má skutočne záujem a sp´§a predpoklady pre danú pozíciu

- kto ovláda komunikačný jazyk na postačujúcej úrovni

- kto  je ochotný vybaviť si požadovanú administratívu

- študenti môžu počas svojho vysokoškolského štúdia absolvovať v každom stupni štúdia mobilitu stáž alebo štúdium resp. kombináciu oboch, max však 12 mesiacov mobility spolu za každý stupeň štúdia.  (znamená to nárok na 12 mesiacov mobility v Bc., Ing. a PhD. stupni VŠ štúdia, pričom stáže a štúdium sa v každom stupni zratávajú na presné dni spolu a nieje možné max dĺžku prekročiť) 

- po ukončení VŠ štúdia máte môžnosť využiť stáž ABSOLVENTA. Stáž absolventa sa počíta do obdobia strávenom na mobilite v predchádzajúcom stupni štúdia. Absolventi musia ukončiť stáž do 1 max 360 dní od ukončenia štúdia na VŠ.

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI HĽADANÍ STÁŽE

Výber podniku na stáž:

- miesto na stáž si hľadá študent osobne, z našej ponuky na stránke, alebo osloví  vybraný podnik alebo organizáciu v rámci krajín EU

- hľadáte ideláne ponuku súviasicu s vašim študijným zameraním

- dohadujete si individuálne trvanie stáže aj ďalšie podmienky

- každá ERASMUS+ stáž trvá minimálne 60 dní

- po dohode vypĺňate požadovanú administratívu pred odchodom na stáž a odovzdávate na referáte mobilít študentov

Grant na stáž je možné prideliť len študentovi, ktorý:

- je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe alebo
- má trvalý pobyt v Slovenskej republike, alebo je mu priznané, že je bez štátnej príslušnosti, alebo má štatút utečenca v Slovenskej republike alebo
- je študentom vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, riadne zapísaný do daného ročníka, ktorej bola pridelená Univerzitná charta Erasmus alebo je jej absolventov a splňa aj ďalšie podmienky pre stáž absolventa
- Grant je  len finančým príspevkom, neslúži v žiadnom prápade na pokrytie 100% nákladov na realizáciu stáže.

Ponuky stáží z viacerých oblastí nájdete aj na stránke www.europe-internship.com

Ponuka stáží – on-line databázy

JOE+ (Job Officer Exchange – Leo-Net): https://leonet.joeplus.org/en/

Eurasmus: http://eurasmus.com/en/

Scholarhipportal:  http://www.scholarshipportal.eu/

 

DOKUMENTÁCIA PRED ODCHODOM NA STÁŽ

požadované dokumenty prinesiete osoben alebo doručíte mailom na jana.prasovska@umb.sk na  Referát mobilít študentov EF

1. Learning Agreement na stáž, tzv. LA- 1. časť zašlete podniku, ktorý vyplní svoju čast a potvrdí dohodnuté

- dokument pozostáva z viacerých častí, ktoré sa vypĺňajú v rôznych štádiách vašej mobility:

SEKCIA I. =  pred odchodom na stáž

SEKCIA II. = počas stáže

SEKCIA III. = po ukončení stáže

LA na stáž vypĺňajte podľa inštrukcíí v samotnom dokumente

 

2. Finančná Zmluva  =  Zmluva o poskytnutí finančnného príspevku

-  nájdete v priložených súboroch

-  je potrebné vyplniť výlučne na PC, 3x vytlačiť a vlastnoručne podpísať modrým perom

-  3x originál s vašim podpisom, jedine FZ sa vyžaduje origiál dokument

 

 3. Komerčné poistenie do zahraničia  = vyžaduje sa presne také poistneie, aké je uvedené vo Finačnej zmluve, v čánku o poistení

- vybavte si v niektorej Vami zvolenej poisťovni podľa požiadaviek z Finančnej zmluvy k stáži

-  kópiu poistnej zmluvy prikladáte k Zmluve

-  poistenie je nevyhnutnou súšasťou

- prikladáte aj kópiu platného preukazu EU poistenca do zharaničia (= platná kartička k lekárovi EU strana)

4. on-line jazykové testovanie

- výzva na vyplnenie  testu Vám príde z automatického e mailu, často do SPAMU, tesne pred začiatkom stáže

a tento test ste povinný vyplniť!

5. v prípade realizácie stáže počas riadnej výuky na EF žiadate o individuálny študijný plán u vašej študijnej referentky

 

POKYNY POČAS TRVANIA STÁŽE

Zmeny vo vašich povinnostiach alebo ohľadne zodpovedných osôb sa zaznamenávajú v strednej šasti LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP.

Časť so zmenami zasielate na jana.prasovska@umb.sk mailom

 

POKYNY PO NÁVRATE Z MOBILITY

- skontaktujete referát a skompletujeme vašu agendu. Majte na mysli, že agenda má byť kompletná do 30 dní od dňa ukončenia stáže!

Na referát medzinárodných vzťahov po návrate z mobility doručíte nasledovné:

1.  3. časť dokumentu LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP tzv. Evaluation 

- komplet to vyplní  a potvrdí podnik vráatane dátumov pobytu na stáži

 - akceptujeme aj scan

- na základe tejto časti dokumentu si môžte žiadať na EF o uznanie stáže za kredity u prodekanky pre štúdium

(k uznaniu je potrebné napísať jednoduchú písomnú žiadosť na A4 a k nej priložiť kópiu 3. časti LA. Ak máte dostatok kreditov, nemusíte žiadať o uznanie kreditov za stáž, je to dobrovoľné. Dokumety s uznaním následne doručite na študijné oddelenie EF. Uznanie kreditov za stáž je potrebné odovzdať vašej študijnej referentke max do 14 pracovných dní od oficiálneho ukončenia vašej stáže!)

2. Potvrdenie dlžky pobytu na stáži

Odovzdáte na extra tlačive iba ak to nemáte potvrdené už v 3.časti Learning Agreementu

3. Správa študenta tzv. Survey - on line vyplnená a odoslaná + uložiť si a poslať potvrdenie o odoslaní správy na jana.prasovska@umb.sk  

4. On-Line jazykový test po ukončení mobility - vyplníte a odošlete on line, na základe automatickej výzvy do stanoveného termínu, hľadajte aj v SPAMe.

V prípade nejasností alebo otázok kontaktujte

Mgr. Jana Prašovská
Referát mobilít študentov
osobne pondelok až štvrtok 8:30 do 12:00 alebo mailom

Ekonomická fakulta UMB
1. posch, kancelária č.102
mailom na jana.prasovska@umb.sk

tel:+421 48 446 2197

 

NEODPORÚČANÉ PODNIKY a FIRMY

AGIFODENT (www.agifodent.es), Španielsko.

Upozornenie! - Link na neoprávnené inštitúcie - spomenuté inštitúcie na nasledovnej stránke, nie je možné zvoliť pre realizáciu stáže!

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sk.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aké povinnosti má absolvent VŠ počas stáže Erasmus+ voči slovenským úradom?

- Absolvent VŠ sa musí prihlásiť na Úrade práce ako dobrovoľne nezamestnaný a pred začiatkom mobility zdokladovať potvrdenie z univerzity, že sa stáže zúčastní a po jej ukončení, že stáž absolvoval.
- Absolventom VŠ pre účely Erasmus+ sa rozumie študent, ktorý má úspešne ukončené štúdium na UMB a nie je znovu študentom v inom stupni na UMB, ani novým študentom na inej VŠ.
- pri študentoch, ktorí sú občanmi SR, existuje v rámci zákonov SR po úspešnom ukončení štúdia možnosť zaevidovať sa ako dobrovoľne nezamestnaný na úrade práce. Pre vytvorenie podmienok na vycestovanie za účelom absolventskej erazmovskej mobility sa táto možnosť študentom – absolventom vysoko odporúča. Študenti získajú od fakultných koordinátorov/kontaktných osôb pre Erasmus+ potvrdenie pre účely ÚP, aby sa počas stáže nemuseli hlásiť ako ostatní nezamestnaní.

- Grant Erasmus+ následne nepodlieha zdaňovaniu. Prípadný iný príjem zo zahraničia počas stáže je potrebné uviesť v daňovom priznaní.

- Študent, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, je povinný riadiť sa legislatívnymi predpismi platnými v SR, vzťahujúcimi sa na pobyt cudzincov v rámci EÚ a v ďalších krajinách programu Erasmus+. Pri splnení podmienok programu Erasmus+ UMB za plnenie povinností vyplývajúcich z týchto legislatívnych predpisov nezodpovedá!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BREXIT - novinky od 1. januára 2021

Národná agentúra aktualizovala
podstránku venujúcu sa novinkám ohľadom Brexitu pre prebiehajúce projekty
Erasmus+. Stále platí, že mobility s UK sú možné do konca prebiehajúcich
projektov Erasmus+ (Výzva 2018, 2019 a 2020). Na účastníkov mobilít v UK sa po
1.1.2021 začnú vzťahovať imigračné/vízové požiadavky (detaily nájdete na web
stránke) pre prichádzajúcich účastníkov po 1.1.2021 na Slovensko z UK platí, že
je potrebné, aby si požiadali o povolenie na pobyt, ak sa zdržujú na území SR
dlhšie ako 3 mesiace.

Viac informácii nájdete na stránke: https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5020

 

Súhlas osobné údaje ERASMUS.docx (25. 10. 2021 11:55:06)
Prihlaska Erasmus plus staz.doc (22. 10. 2020 13:22:28)
FZ staz absolvent 2020-21 call 2020.doc (29. 7. 2020 13:01:13)
LA staz student aj absolvent 2020-21 call 2020.docx (29. 7. 2020 12:54:23)
FZ staz student 2020-21 call 2020.doc (29. 7. 2020 12:53:59)
Cnfirmation of study at host institution.doc (10. 4. 2017 11:27:13)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 26. 5. 2022 | Aktualizoval: Prašovská Jana