Oznamy pre bakalárov

 

INŠTRUKCIE k výberu záverečných prác pre budúci akademický rok:

Vážení študenti,

témy záverečných prác pre akademický rok 2023/2024 budú k dispozícii v AIS k 31.3. 2023. Niektoré témy môžu byť obsadené, keďže v zmysle predchádzajúcich inštrukcií téma vznikala po vzájomnej komunikácii s vedúcim. Pri výbere tém prosíme, aby ste dodržali nasledujúci postup:

- vyberajte si z tém len pre daný akademický rok a pre Váš študijný program (v AIS) - témy vymykajúce sa profilu vášho štúdia nie sú prípustné,

- oslovte vyučujúceho (mail, telefón, TEAMS), ktorý tému vypísal a majte predstavu, čo v téme chcete riešiť (v AIS pozerajte k téme aj anotáciu pre bližšie usmernenie),

- nerezervujte si viac tém a zbytočne ich neobsadzujte ostatným,

- tému je v prípade dohody možné mierne upraviť (zameranie výskumu, metóda, typ vzorky a pod.), resp. niekedy je možné tému ponúknuť viackrát, ak vedúci práce súhlasí,

- po vzájomnej dohode vaše meno do AIS vloží buď priamo vyučujúci (dohodnúť sa) alebo kontaktujte sekretárku príslušného pracoviska vyučujúceho (vidíte v AIS pri téme).

 

Ďakujeme za dodržanie pokynov a veľa kreativity pri riešení vašej témy. Pripomíname, že v zmysle študijného poriadku máte mať tému zapísanú pred 30. 6. 2023.

 

INSTRUCTIONS for the final state exam:

All details, expected timetable and milestones you can find in attached file. In case of questions be in touch with the secretary of your committee.

 

INSTRUCTIONS for the choice of thesis topic:

Dear students,

topics of final theses for the scholar year 2023/2024 will be available in AIS as of the end of March. Some topics may be already taken as they came into existence after common communication (as you were previously given such a chance). Please, keep the following steps during whole process:

- choose just from topics for next scholar year (see in AIS),

- contact the teacher whose topic you are interested in (e-mail, phone, TEAMS) and have an idea what you want to solve/reach under this topic (see also the annotation of the topic),

- do not reserve more topics,

- the tutor may agree to partially adjust topic to you special interest (extent of research, different sample, different method, etc.) or, hypothetically, or the same topic may be offered more than once,

- when you will get an approval (you will make a deal), your name may be inserted into AIS by teacher (please ask him/her) or contact the secretary office of your tutor’s department (you can see it in AIS next to you topic).

Thank you for compliance and we wish you a great inspiration during theses’ choice and its finalisation.

Please, keep in mind that according to study guide you are supposed to have your topic in AIS before the June 30, 2023.

Instructions for bachelor and diploma theses submissions and state exams_2022_2023.docx (3. 4. 2023 9:22:35)
Odovzdávanie BP a DP v AR 2022-2023.docx (3. 4. 2023 9:09:49)
Manual_ZP.pdf (3. 4. 2023 9:08:02)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš