Verejná ekonomika a manažment

Prečo študovať študijný program Verejná ekonomika a manažment?

Študijný program Verejná ekonomika a manažment je súčasťou študijného odboru Ekonómia a manažment, ktorý pri poslednej komplexnej akreditácii vysokých škôl opakovane získal práva vzdelávať vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, t. z. v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu a naviac získal práva udeľovať habilitácie a inaugurácie v tomto študijnom odbore. Ide o jedinečný študijný program v SR a v krajinách V4, ktorý poskytuje komplexný pohľad na progresívnu problematiku verejnej ekonomiky, verejnej politiky, verejných služieb a verejných financií. Študijný program bol externou organizáciou Centrum pre vedu, techniku a informácie zhodnotený ako najúspešnejší a najkvalitnejší študijný program vo vednom odbore Ekonómia a manažment v SR.

Získate univerzálne vzdelanie v oblasti: ekonómie, riadenia podniku, s akcentom na súkromné a verejné neziskové organizácie, účtovníctva, manažmentu a marketingu, práva, cudzích jazykov a informačných technológii.

Rozšírite si vedomosti v oblasti: riadenia štátu, VÚC, miest a obcí, verejných financií, verejnej politiky a ekonomiky, služieb a sociálneho podnikania.

Môžete sa zúčastňovať zaujímavých prednášok úspešných ľudí a uznávaných odborníkov z oblasti verejného sektora a verejnej politiky.

Môžete sa podieľať na zahraničných stážach, štúdiu a riešení národných a medzinárodných vedecko-výskumných projektov.

Naše štúdium je flexibilné - dotvárate si rozvrh hodín, vyberáte si termíny svojich skúšok, máte možnosť výberu alebo návrhu vlastných tém záverečných prác.

Trávite čas v príjemnom prostredí fakulty v centre mesta s nádhernou prírodnou scenériou ponúkajúcou možnosti komfortného štúdia, ale aj oddychu, spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia.

Po ukončení štúdia budete flexibilní a schopní uplatniť sa v riadiacich funkciách vo verejnom, ako aj súkromnom sektore, organizáciách poskytujúcich trhové a netrhové služby, vo výskumných a poradenských inštitúciách národného a medzinárodného významu...

 

Profil absolventa:

Absolvent prvého stupňa študijného programu Verejná ekonomika a manažment má vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti ekonomických a manažérskych disciplín so zameraním na verejný sektor a neziskové organizácie.

Absolvent ovláda a rozumie všeobecným ekonomickým a manažérskym pojmom, ich syntéze, kategóriám a súvislostiam, v súlade s aktuálnym stavom národného a medzinárodného poznania. Má vedomosti týkajúce sa ekonomického systému, právnych predpisov a ekonomických zákonitostí fungovania organizácií verejného a neziskového sektora, rozumie im, vie ich analyzovať, komparovať. Je schopný nadobudnuté poznatky  generalizovať a aplikovať, ale aj predikovať a navrhovať možné riešenia (Verejná správa a regionálna politika, Teória služieb, Ekonomika a manažment organizácií, Priestorová ekonomika, Základy verejnej ekonomiky, Základy verejných financií). Vďaka znalosti kľúčového kategoriálneho aparátu vie pomenovať súvislosti, identifikovať možné riešenia a vyvodiť všeobecné závery. Rešpektuje pritom hlavné teórie, koncepcie a myšlienkové prúdy vedeckého poznania.

Absolvent preukazuje schopnosť riešiť štandardné ekonomické problémy, zbierať a vyhodnocovať údaje, aplikovať kvalitatívne a kvantitatívne metódy pri vyhodnocovaní ekonomických javov, procesov a súvislostí, efektívne sa zúčastňovať na práci kolektívu a primeraným spôsobom prezentovať výsledky tímovej práce (Manažment ľudských zdrojov vo verejnom sektore). Na základe relevantných informácií  z makro a mikroekonómie preukazuje schopnosť hodnotiť efektívnosť a účinnosť prijatých riešení a predvídať budúci vývoj. Chápe etické, spoločenské, ekonomické a právne súvislosti a ich dosahy na verejný sektor, neziskové organizácie a väzby v rámci širšieho ekonomického systému (Ekonomika a manažment neziskových organizácií, Ekonomika a manažment verejných služieb, Sociálna politika a sociálne poistenie, Municipálna ekonomika a politika, Účtovníctvo vo verejnom sektore). Je schopný sledovať najnovšie trendy v oblasti ekonomiky a manažmentu neziskovo orientovaných organizácií súkromného aj verejného sektora.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým abstraktným, analytickým a kritickým myslením, ktoré rezultuje z riešenia štandardných ekonomických a manažérskych úloh (aj pomocou profilových povinne voliteľných predmetov). Má prezentačné schopnosti a na odbornej úrovni používa cudzí jazyk a informačné/komunikačné technológie. Dokáže sa podieľať na riešení špecifických problémov meniaceho sa odvetvového, regionálneho, národného a medzinárodného ekonomického prostredia.

Absolvent štúdia sa uplatní v odvetviach služieb vo verejnom aj v súkromnom sektore, v organizáciách poskytujúcich netrhové a trhové služby, v orgánoch ústrednej a miestnej štátnej správy a územnej samosprávy. Získané odborné a komunikačné zručnosti a schopnosti môže dobre uplatniť aj v internacionálnom ekonomickom a správnom prostredí.

Oddelenie verejnej ekonomiky už 40 rokov zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie vo svojich študijných programoch, ktoré sú z hľadiska obsahu na Slovensku jedinečné. Pravidelne obhájená akreditácia a vysokokvalifikovaný pedagogický a vedecko-výskumný kolektív je garanciou toho, že keď sa rozhodnete u nás študovať, nebudete nútení štúdium ukončiť na inej inštitúcii.

Vybrané predmety I. stupňa:

Základy marketing; Manažment; Makroekonómia; Mikroekonómia; Verejná správa a regionálna politika; Teória služieb; Základy verejnej ekonómie; Základy verejných financií; Ekonomika a manažment neziskových organizácií; Ekonomika a manažment verejných služieb; Informatika, Právo; Cudzí jazyk podľa výberu.

 

Na stretnutia s Vami sa tešia členovia Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja

 

Opisy študijných programov, odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov nájdete na stránke Verejná ekonomika a manažment (denná)

 

Plagát Ukrajina 3_preklad-2.jpg (24. 3. 2022 15:10:52)
Plagát Ukrajina 3_preklad-1.jpg (24. 3. 2022 14:34:26)
Plagát SR verzia 1-2.jpg (24. 3. 2022 14:33:57)
Plagát SR verzia 1-1.jpg (24. 3. 2022 14:33:39)
Plagát Ukrajina 3_preklad.pdf (24. 3. 2022 14:32:29)
Plagát SR verzia 1.pdf (24. 3. 2022 14:32:01)
úspešní absolventi VES.docx (25. 11. 2014 14:39:34)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 8. 11. 2022 | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária