Verejná ekonomika a manažment

Prečo študovať študijný program Verejná ekonomika a manažment?

Študijný program Verejná ekonomika a manažment je súčasťou študijného odboru Verejná ekonomika a služby, ktorý pri poslednej komplexnej akreditácii vysokých škôl opakovane získal práva vzdelávať vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, t. z. v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu a naviac získal práva udeľovať habilitácie a inaugurácie v tomto študijnom odbore. Ide o jedinečný študijný program v SR a v krajinách V4, ktorý poskytuje komplexný pohľad na progresívnu problematiku verejnej ekonomiky, verejnej politiky, verejných služieb a verejných financií. Študijný program bol externou organizáciou Centrum pre vedu, techniku a informácie zhodnotený ako najúspešnejší a najkvalitnejší študijný program vo vednom odbore Ekonómia a manažment v SR.

Získate univerzálne vzdelanie v oblasti: ekonómie, riadenia podniku, s akcentom na súkromné a verejné neziskové organizácie, účtovníctva, manažmentu a marketingu, práva, cudzích jazykov a informačných technológii.

Rozšírite si vedomosti v oblasti: riadenia štátu, VÚC, miest a obcí, verejných financií, verejnej politiky a ekonomiky, služieb a sociálneho podnikania.

Môžete sa zúčastňovať zaujímavých prednášok úspešných ľudí a uznávaných odborníkov z oblasti verejného sektora a verejnej politiky.

Môžete sa podieľať na zahraničných stážach, štúdiu a riešení národných a medzinárodných vedecko-výskumných projektov.

Naše štúdium je flexibilné - dotvárate si rozvrh hodín, vyberáte si termíny svojich skúšok, máte možnosť výberu alebo návrhu vlastných tém záverečných prác.

Trávite čas v príjemnom prostredí fakulty v centre mesta s nádhernou prírodnou scenériou ponúkajúcou možnosti komfortného štúdia, ale aj oddychu, spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia.

Po ukončení štúdia budete flexibilní a schopní uplatniť sa v riadiacich funkciách vo verejnom, ako aj súkromnom sektore, organizáciách poskytujúcich trhové a netrhové služby, vo výskumných a poradenských inštitúciách národného a medzinárodného významu...

 

Profil absolventa:

Absolvent štúdia verejnej ekonomiky a manažmentu dokáže ekonomicky myslieť, analyzovať základné ekonomické javy a procesy, vykonávať činnosti ekonomicko-právnej podstaty, ako aj manažérske funkcie na základnej a strednej úrovni pri poskytovaní rôznych druhov trhových a netrhových služieb. Počas štúdia získa široký súbor vedomostí a zručností z ekonomickej teórie, hospodárskej a sociálnej politiky, podnikovej ekonomiky, manažmentu a marketingu, teórie služieb, politológie, verejnej ekonómie, ekonomiky a manažmentu verejných služieb a neziskových organizácií, verejnej správy, financií, účtovníctva, práva, informatiky, matematiky a štatistiky. Študijný program poskytuje teoretické vedomosti o zákonitostiach rozvoja verejnej ekonomiky, verejnej politiky a služieb, o podmienkach ekonomického a sociálneho rozvoja, o nových trendoch v ekonomike a riadení služieb, o normách, pravidlách, kompetenciách vo verejnom sektore. Absolvent je dokonale pripravený na implementáciu získaných poznatkov do praxe, vrátane odhaľovania potenciálnych rizík pri ich aplikácii. Môže sa uplatniť v odvetviach služieb tak vo verejnom ako aj súkromnom sektore, v organizáciách poskytujúcich trhové aj netrhové služby, v orgánoch štátnej správy a územnej samosprávy, v manažmente neziskových organizácií.

Absolvent štúdia sa uplatní v odvetviach služieb vo verejnom aj v súkromnom sektore, v organizáciách poskytujúcich netrhové a trhové služby, v orgánoch ústrednej a miestnej štátnej správy a územnej samosprávy. Získané odborné a komunikačné zručnosti a schopnosti môže dobre uplatniť aj v internacionálnom ekonomickom a správnom prostredí.

Oddelenie verejnej ekonomiky už 40 rokov zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie vo svojich študijných programoch, ktoré sú z hľadiska obsahu na Slovensku jedinečné. Pravidelne obhájená akreditácia a vysokokvalifikovaný pedagogický a vedecko-výskumný kolektív je garanciou toho, že keď sa rozhodnete u nás študovať, nebudete nútení štúdium ukončiť na inej inštitúcii.

 

Vybrané predmety I. stupňa:

Ekonómia, Právo, Informatika, Ekonomika podniku, Manažment, Marketing, Účtovníctvo, Teória služieb, Politológia, Verejná ekonómia, Sociálna politika, Ekonomika a manažment verejných služieb a neziskových organizácií, Cudzie jazyky.

KVEaRR 2019.pdf (14. 10. 2018 9:59:19)
úspešní absolventi VES.docx (25. 11. 2014 14:39:34)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 11. 2019 | Aktualizoval: Kološta Stanislav