Cestovný ruch

Milí uchádzači o bakalárske štúdium cestovného ruchu!

Ako absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia cestovného ruchu budete kvalifikovanými ekonómami – technológmi služieb cestovného ruchu. Počas štúdia si osvojíte sústavu vedomostí z ekonómie, práva, kvantitatívnych metód, manažmentu, marketingu, financií a účtovníctva. Získate odborné komunikačné schopnosti vo svetovom jazyku a praktické zručnosti týkajúce sa informačných systémov v cestovnom ruchu. Svoje vedomosti si prehĺbite štúdiom odborných predmetov z cestovného ruchu, služieb hotelierstva a cestovných kancelárií, gastronómie a výživy, geografie, podnikania v cestovnom ruchu, animácie v cestovnom ruchu, dejín kultúry, infraštruktúry cestovného ruchu, ekologického a vidieckeho cestovného ruchu, kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu ap. Ako absolventi cestovného ruchu budete schopní tvoriť programy a produkty cestovného ruchu, organizovať a viesť pracovné tímy, riadiť obchodno-prevádzkové procesy v podnikoch služieb cestovného ruchu, budete mať primerané prevádzkové zručnosti. Získate vedomosti o ekologickom správaní v cestovnom ruchu, kvalifikovane zvládnete sprievodcovskú činnosť i kontakt s klientelou a obchodnými partnermi. Uplatníte sa na základnom a strednom stupni riadenia pri poskytovaní osobných služieb v podnikovej sfére cestovného ruchu a budete pripravení v tejto sfére aj podnikať.

Po prvom roku štúdia si môžete svoje vedomosti rozšíriť v rozsiahlej sieti partnerských vysokých škôl podobného zamerania v krajinách západnej Európy počas výmenného programu Erasmus.  

Počas štúdia budete mať príležitosti zúčastňovať sa prednášok odborníkov z praxe, absolvovať stáže, odborné praxe a exkurzie v podnikoch, organizáciách a cieľových miestach cestovného ruchu na Slovensku i v zahraničí.

Popri štúdiu cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici si môžete svoj študentský život spríjemňovať účasťou na kultúrnych, spoločenských, gastronomických či športových podujatiach i návštevou atraktivít a prírodných lokalít v okolí mesta.

 

Na stretnutia s Vami sa tešia členovia Katedry cestovného ruchu. 

 

Opisy študijných programov, odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov nájdete na stránke Cestovný ruch (denná)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 11. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal