Ekonomika a manažment podniku

Milí uchádzači o štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela!!!

 

Ceníme si Váš záujem stať sa študentmi našej fakulty. Vybrali ste si školu, za ktorej úspechy hovorí jej bohatá história, postavenie v rebríčku vysokých škôl na Slovensku, ako aj úspešnosť uplatnenia jej absolventov v praxi. V roku 2022 oslávime 30 rokov existencie študijného odboru, počas ktorých svoje štúdium úspešne ukončilo niekoľko tisíc absolventov. Študijný program ekonomika a manažment podniku je dlhodobo známy vysokým záujmom a to pre svoju atraktívnosť a využiteľnosť v praxi. Máte možnosť si ho vybrať v slovenskom, ako aj anglickom jazyku a po ukončení bakalárskeho stupňa taktiež pokračovať v štúdiu v druhom stupni v oboch spomínaných jazykoch. Život okolo nás beží veľmi rýchlo a vďaka pokroku je ešte dynamickejší, preto sme aj my nútení neustále reagovať na požiadavky praxe a prispôsobovať obsah štúdia a predmety nárokom kladeným trhom práce.

Počas štúdia môžete absolvovať vybrané predmety v cudzom jazyku, aj keď študujete slovenskú formu vybraného študijného programu. Zároveň sa Vám otvárajú obrovské možnosti absolvovania časti svojho štúdia v zahraničí v rámci študentských mobilít na niekoľkých desiatkach zmluvne viazaných univerzít z rôznych krajín sveta. Môžete absolvovať odbornú prax alebo stáž, ktorá Vám ponúka možnosť aplikovať získané poznatky v konkrétnych podnikoch. Mnoho odborných prednášok z praxe sa realizuje aj počas a mimo pravidelnej výučby, čím sa nestráca kontakt s reálnym životom slovenských podnikov.

Absolventi bakalárskeho stupňa v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku ovládajú sústavu vedomostí z ekonómie, práva, kvantitatívnych metód, manažmentu a marketingu, ekonomiky podniku, financií a účtovníctva. Disponujú odbornými komunikačnými spôsobilosťami minimálne v jednom svetovom jazyku a majú praktické zručnosti z informatiky. Naši absolventi poznajú základné ekonomické a manažérske väzby fungovania podniku a sú schopní vykonávať stredné ekonomické a manažérske funkcie v podniku. Manažérske uplatnenia nachádzajú najmä v malých a stredných podnikoch a sú pripravení aj samostatne podnikať. Viac detailov o našich absolventoch a ich uplatnení po ukončení štúdia nájdete na stránkach gestorskej katedry.

Sme presvedčení, že si svoj dôležitý krok v živote starostlivo premyslíte, vyberiete si správne a že sa budeme už čoskoro stretávať na chodbách Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici alebo Poprade.

 

Na stretnutia s Vami sa tešia členovia Katedry ekonomiky a manažmentu podniku.

 

Opisy študijných programov, odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov nájdete na stránke Ekonomika a manažment podniku (denná) a Ekonomika a manažment podniku (externá)

 

Bakalárske štúdium_EMPb.jpg (17. 10. 2018 10:10:47)
Bakalárske štúdium_EMPa.jpg (17. 10. 2018 10:10:42)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 11. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal