Financie, bankovníctvo a investovanie

Milí uchádzači,

teší nás Váš záujem o bakalárske štúdium študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie.

Študijný program financie, bankovníctvo a investovanie patrí medzi prestížne a perspektívne odbory ekonomického štúdia. Po jeho absolvovaní budete mať široké možnosti uplatnenia. Stanete sa kvalifikovanými odborníkmi v ekonomických oblastiach s osobitným dôrazom na podnikové a verejné financie, ako aj bankovníctvo. Budete disponovať vedomosťami z ekonómie, práva, kvantitatívnych metód, manažmentu, marketingu, ekonomiky podniku, financií a účtovníctva tak, aby ste boli schopní tvorivo a profesionálne riešiť praktické úlohy. Budete mať odborné komunikačné schopnosti v svetovom jazyku a praktické zručnosti v informačných technológiách.

Všeobecné ekonomické vedomosti, prehĺbené o poznatky z menovej teórie a politiky, z teórie verejných financií dokážete aplikovať vo finančnom vykazovaní a bilancovaní, finančno-ekonomickej analýze, bankovníctve, finančnom a bankovom marketingu a v oblasti peňažných a kapitálových trhov. Ako absolventi študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie budete spôsobilí vykonávať manažérske funkcie na základnom a strednom stupni finančného riadenia v podnikovej sfére, vo verejnom sektore, v komerčnom bankovníctve, v inštitúciách finančného trhu nielen v Slovenskej republike, ale uplatnenie nájdete – s ohľadom na internacionálne zameranie absolvovaných predmetov - aj na trhu práce Európskej únie a širšieho medzinárodného priestoru.

Pre viac informácii, ako aj ponuku predmetov vyučovaných na bakalárskom stupni štúdia v študijnom programe Financie bankovníctvo a investovanie klikni na obrázok... 

 

Na stretnutia s Vami sa tešia členovia Katedry financií a účtovníctva

 

Opisy študijných programov, odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov nájdete na stránke Financie, bankovníctvo a investovanie (denná)

 

Absolventi FBI - vyjadrenia..pdf (31. 1. 2013 13:20:16)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 11. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal