Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

Milí uchádzači o štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela.
Ceníme si Váš záujem stať sa študentami našej fakulty. Vybrali ste si školu, za ktorej úspechy hovorí jej bohatá história, postavenie v rebríčku vysokých škôl na Slovensku, ako aj úspešnosť uplatnenia jej absolventov v praxi. Odbor ekonomika a manažment podniku je dlhodobo známy vysokým záujmom a to pre svoju atraktívnosť a využiteľnosť v praxi, k čomu prispievame nevyhnutnými kontaktami s podnikovou praxou a primeranou úpravou študijných plánov v súlade s požiadavkami praxe.

Počas štúdia môžete absolvovať vybrané predmety v cudzom jazyku podľa svojich preferencií, aj keď študujete slovenskú formu vybraného študijného programu. Zároveň sa Vám otvárajú obrovské možnosti absolvovania časti svojho štúdia v zahraničí v rámci študentských mobilít na niekoľkých desiatkach zmluvne viazaných univerzít z rôznych krajín sveta. Mnoho odborných prednášok z praxe sa realizuje aj počas a mimo pravidelnej výučby, čím sa nestráca kontakt s reálnym životom slovenských podnikov. Zároveň máte možnosť absolvovať stáž či prax u niektorého z našich partnerov, čím už počas štúdia zlepšujete svoje možnosti neskoršieho uplatnenia na trhu práce.

Absolvent druhého stupňa štúdia v tomto študijnom programe dokáže analyzovať zložité ekonomické väzby v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov. Vyznačuje sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní. Má značné vedomosti nielen z operatívneho riadenia, ale aj z oblasti strategického rozhodovania. Ako absolvent programu ekonomika a manažment malých a stredných podnikov ovláda moderné metódy a techniky rozhodovania, vie využívať softvérové produkty v procesoch riadenia a osvojil si základy komerčného práva. Ovláda problematiku podnikového plánovania, vie efektívne riadiť investičné aktivity a posudzovať efektívnosť investičných procesov.

Sme presvedčení, že si svoj dôležitý krok v živote starostlivo premyslíte, vyberiete si správne a že sa budeme už čoskoro stretávať na chodbách Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici alebo Poprade. V prípade otázok nás neváhajte kontaktov, či už prostredníctvom nášho webu alebo sociálnych sietí.

 

Na stretnutia s Vami sa tešia členovia Katedry ekonomiky a manažmentu podniku.

 

Opisy študijných programov, odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov nájdete na stránke Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (denná) a Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (externá)

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 11. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal