Marketingový manažment podniku

Milí uchádzači o štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela.

Ceníme si Váš záujem stať sa študentami našej fakulty. Vybrali ste si školu, za ktorej úspechy hovorí jej bohatá história, postavenie v rebríčku vysokých škôl na Slovensku, ako aj úspešnosť uplatnenia jej absolventov v praxi. Odbor ekonomika a manažment podniku je dlhodobo známy vysokým záujmom a to pre svoju atraktívnosť a využiteľnosť v praxi.

Počas štúdia môžete absolvovať vybrané predmety v cudzom jazyku, aj keď študujete slovenskú formu vybraného študijného programu. Zároveň sa Vám otvárajú obrovské možnosti absolvovania časti svojho štúdia v zahraničí v rámci študentských mobilít na niekoľkých desiatkach zmluvne viazaných univerzít z rôznych krajín sveta. Mnoho odborných prednášok z praxe sa realizuje aj počas a mimo pravidelnej výučby, čím sa nestráca kontakt s reálnym životom slovenských podnikov.

Absolvent študijného program marketingový manažment podniku sa uplatní ako manažér - inžinier. Ovláda exaktné analytické metódy, je schopný identifikovať faktory determinujúce rozvoj podniku a jeho okolia. Je schopný identifikovať trhovú príležitosť, zhodnotiť jej riziká a možné dopady na podnik, riadiť ponuku s cieľom využiť ju. K riešeniu problémov volí systémový prístup, založený na znalostiach rozhodovacích metód, integrujúc poznatky z oblastí manažmentu, operatívneho riadenia, organizácie manažérskej práce, marketingu na domácom i svetovom trhu, financií, manažérstva kvality a ľudských zdrojov. Dokáže myslieť strategicky, predvídať javy a s využitím matematicko-štatistického aparátu kvantifikovať ich dopady na podnik.

Sme presvedčení, že si svoj dôležitý krok v živote starostlivo premyslíte, vyberiete si správne a že sa budeme už čoskoro stretávať na chodbách Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici alebo Poprade.

Štúdium na 2. stupni v odbore EMP - program EMMSP a MMP.pdf (17. 10. 2018 10:37:08)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 17. 10. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia