Financie, bankovníctvo a investovanie

Milí uchádzači,

 

teší nás Váš záujem o inžinierske štúdium študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie.

Štúdium študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie formuje odborníkov širokého profilu, ktorí majú možnosť uplatniť sa v rôznych odvetviach národného hospodárstva na makro i mikro úrovni. Uplatnenie nájdu predovšetkým vo finančných inštitúciách, ale aj v iných podnikoch a organizáciách súkromného i verejného sektora, v daňových a colných orgánoch, v orgánoch štátnej správy na všetkých úrovniach, v oblasti správy daní a daňového poradenstva, účtovníctva a auditu ako aj v medzinárodných finančných inštitúciách. Študijný program pripravuje aj odborníkov pre ďalšiu vedeckú a pedagogickú kariéru so zameraním na podnikové financie, bankovníctvo, finančné trhy, medzinárodné financie, účtovníctvo a ďalšie.

Po absolvovaní študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie na druhom stupni vysokoškolského štúdia budete schopní nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri teoretickom výskume, ale tiež tvorivo aplikovať teoretické poznatky pri praktickom riešení problémov. Budete mať komplexné vedomosti z moderných ekonomických teórií, metód menovej a finančnej analýzy a prognózy. Získate schopnosti pracovať ako analytik, finančný manažér, alebo poradca vrcholového manažmentu v organizáciách súkromného i verejného sektora. Študijný program financie, bankovníctvo a investovanie bol minulý rok externou organizáciou Centrum pre vedu, techniku a informácie zhodnotený ako najúspešnejší a najkvalitnejší študijný program z pohľadu zamestnávateľov vo vednom odbore Ekonómia a manažment v SR.

Svoju odbornosť môžete rozvíjať v piatich vybraných zameraniach: finančný manažment, bankovníctvo, účtovníctvo, medzinárodné financie, finančné riadenie a európsky priestor. Ponúkame vzdelávanie v anglickom a francúzskom jazyku.
Predmety, ktoré počas štúdia absolvujete, zobrazuje odporúčaný študijný plán inžinierskeho štúdia.

Pre viac informácii, ako aj ponuku predmetov vyučovaných na inžinierskom stupni štúdia v študijnom programe Financie bankovníctvo a investovanie klikni na obrázok... 

 

Na stretnutia s Vami sa tešia členovia Katedry financií a účtovníctva

 

Opisy študijných programov, odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov nájdete na stránke Financie, bankovníctvo a investovanie (denná)

 

Absolventi FBI - vyjadrenia..pdf (31. 1. 2013 13:25:10)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 11. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal