Ekonomika a riadenie cestovného ruchu

Milí uchádzači o inžinierske štúdium cestovného ruchu!

Ako absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia cestovného ruchu budete kvalifikovanými manažérmi cestovného ruchu schopnými riadiť podnikové a národohospodárske procesy v cestovnom ruchu. Po absolvovaní odborných predmetov budete mať vedomosti a spôsobilosti z ekonómie cestovného ruchu, kontrolingu podnikov cestovného ruchu, manažmentu a marketingu cestovného ruchu, informačných systémov v cestovnom ruchu, inovácií v cestovnom ruchu, strategického a regionálneho plánovania v cestovnom ruchu, procesného a projektového manažmentu, manažérstva kvality a vzťahov so zákazníkom v cestovnom ruchu a manažérskej komunikácie, ktoré Vám umožnia samostatne a tvorivo viesť tímy a prevziať zodpovednosť za komplexné rozhodovanie. Budete spôsobilí formulovať hypotézy (kvalifikované predpoklady), vhodnými exaktnými metódami analyzovať údaje, ovládať moderné metódy a techniky rozhodovania.

Ako absolventi sa uplatníte na strednom a vrcholovom stupni riadenia podnikov cestovného ruchu, v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v orgánoch štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného ruchu, ako aj v odbornom školstve cestovného ruchu, vo vedeckom výskume, v projektových a poradenských organizáciách cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Po absolvovaní u nás budete spĺňať legislatívne požiadavky pre súkromné podnikanie v cestovnom ruchu.

Aj v druhom stupni štúdia budete mať príležitosti zúčastňovať sa prednášok odborníkov z praxe, študentských mobilít, stáží, odborných praxí a exkurzií v podnikoch, organizáciách a cieľových miestach cestovného ruchu na Slovensku i v zahraničí.

Po absolvovaní študijného programu Ekonomika a riadenie cestovného ruchu Vám ponúkame možnosť získať dvojitý diplom vydávaný v spolupráci s prestížnou Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt, ktorý Vám umožní ľahšie uplatnenie na trhu práce v Európe.

Veríme, že sa po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia rozhodnete pokračovať v inžinierskom štúdiu u nás. 

 

Na stretnutia s Vami sa tešia členovia Katedry cestovného ruchu.

 

Opisy študijných programov, odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov nájdete na stránke Ekonomika a riadenie cestovného ruchu (denná)

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 11. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal