Ekonomika verejného sektora

Prečo študovať študijný program Ekonomika verejného sektora?

Študijný program Ekonomika verejného sektora je súčasťou študijného odboru Ekonómia a manažment, ktorý pri poslednej komplexnej akreditácii vysokých škôl opakovane získal práva vzdelávať vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, t. z. v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu a naviac získal práva udeľovať habilitácie a inaugurácie v tomto študijnom odbore. Ide o jedinečný študijný program v SR a v krajinách V4, ktorý poskytuje komplexný pohľad na progresívnu problematiku verejnej ekonomiky, verejných služieb a verejných financií. Študijný program bol externou organizáciou Centrum pre vedu, techniku a informácie zhodnotený ako najúspešnejší a najkvalitnejší študijný program vo vednom odbore Ekonómia a manažment v SR.

Môžete sa zúčastňovať zaujímavých prednášok úspešných ľudí a uznávaných odborníkov.

Môžete sa podieľať na zahraničných stážach, štúdiu a riešení národných a medzinárodných vedecko-výskumných projektov.

Naše štúdium je flexibilné - dotvárate si rozvrh hodín, vyberáte si termíny svojich skúšok, máte možnosť výberu alebo návrhu vlastných tém záverečných prác.

Trávite čas v príjemnom prostredí fakulty v centre mesta s nádhernou prírodnou scenériou ponúkajúcou možnosti komfortného štúdia, ale aj oddychu, spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia.

Po ukončení štúdia budete flexibilní a schopní uplatniť sa v riadiacich funkciách vo verejnom, ako aj súkromnom sektore, organizáciách poskytujúcich trhové a netrhové služby, vo výskumných a poradenských inštitúciách národného a medzinárodného významu...

Profil absolventa:

Absolvent má prehľad v ekonomických teóriách, schopnosť rozumieť národohospodárskym súvislostiam a vzťahom verejného, súkromného a neziskového sektora vo vzťahu k uspokojovaniu potrieb (Makroekonómia 2). Chápe obsah odvetví verejného sektora (čo?), ich ekonomiku a manažment (ako?), distribučné súvislosti (pre koho?), aj princípy rozhodovania vo verejnom sektore (ako sa rozhoduje?). Uvedené otázky aplikačne rieši osvojením si interdisciplinárnych súvislosti o fungovaní verejnej ekonomiky (Verejná ekonómia), tvorbe a realizácii verejnej politiky (Participatívna tvorba verejných politík), systéme verejných financií (Verejné financie).

Absolvent je kvalifikovaný, vysokoškolsky vzdelaný ekonóm – manažér disponujúci vedomosťami z ekonomiky a riadenia širokého spektra organizácií pôsobiacich vo vybraných odvetviach verejného sektora, špecificky verenej správy (štátnej správy a územnej samosprávy), zdravotníckych služieb, vedy, vzdelávania, výskumu, športu a kultúry (Bloky PVP predmetov). Má predpoklady pre vykonávanie riadiacich funkcií v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby zriaďovaných štátom, alebo územnou samosprávou, ako aj mimovládnych neziskových organizáciách (Manažment vo verejnom sektore, Marketing vo verejnom a neziskovom sektore).

Má schopnosť tvorivým a systematickým spôsobom analyzovať a hodnotiť špecifiká fungovania verejného sektora, je zručný v uplatňovaní manažérskych techník pri riadení odvetví verejných služieb obcí, miest a regiónov (Plánovanie a rozpočtovanie vo verejnom sektore, Manažment vo verejnom sektore, Bloky PVP)

Má praktické schopnosti a prierezové zručnosti, na základe ktorých je schopný vytvárať a riadiť tímy projektov rozvoja odvetví verejných služieb, projektov miestneho a regionálneho rozvoja v regionálnych, národných a nadnárodných inštitúciách (Blok PVP). Absolvent je schopný samostatne zbierať, spracovávať a vyhodnocovať dáta, kriticky a zodpovedne formulovať, prezentovať a komunikovať závery, implementovať rozhodnutia. Zároveň je schopný vyhodnotiť dosah týchto ekonomických a manažérskych rozhodnutí. Ovláda techniky a prostriedky prezentácie a pôsobenia na verejnú mienku. Je kompetentný vysvetľovať a sprístupňovať teoretické a praktické poznatky o verejnej ekonomike, verejnej politike, verejnom sektore, a verejných službách laickej i odbornej verejnosti multidisciplinárnych súvislostiach. Zároveň absolvent disponuje komunikačnými zručnosťami potrebnými pre výkon vyšších manažérskych a odborných funkcií.

Vie komunikovať vo svetových jazykoch a má zručnosti pre využívanie informačných systémov vo verejnom sektore (Informačné systémy vo verejnom sektore). Uplatní sa aj vo vedeckých a výskumných inštitúciách (Metodológia výskumu). Rozsah vedomostí vrátane praktických skúseností umožní absolventovi vstúpiť do praktického profesionálneho života alebo pokračovať v treťom stupni vysokoškolského štúdia vzhľadom na získané zručnosti samostatne sa vzdelávať.

Vybrané predmety II. stupňa štúdia:

Verejná ekonómia; Manažment vo verejnom sektore; Marketing vo verejnom sektore a neziskovom sektore; Participatívna tvorba verejných politík; Plánovanie a rozpočtovanie vo verejnom sektore; Informačné systémy vo verejnom sektore. Ponuka blokov povinne voliteľných predmetov: Ekonomika a manažment vo verejnom sektore; Manažment obcí, miest a regiónov; Ekonomika a manažment verejných služieb.

 

Na stretnutia s Vami sa tešia členovia Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja

 

Opisy študijných programov, odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov nájdete na stránke Ekonomika verejného sektora (denná)

 

Plagát Ukrajina 3_preklad-2.jpg (24. 3. 2022 15:11:14)
Plagát Ukrajina 3_preklad-1.jpg (24. 3. 2022 14:36:33)
Plagát SR verzia 1-2.jpg (24. 3. 2022 14:36:20)
Plagát SR verzia 1-1.jpg (24. 3. 2022 14:36:03)
Plagát Ukrajina 3_preklad.pdf (24. 3. 2022 14:35:44)
Plagát SR verzia 1.pdf (24. 3. 2022 14:35:17)
úspešní absolventi VES.docx (25. 11. 2014 14:39:52)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 8. 11. 2022 | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária