Ekonomika verejného sektora

Prečo študovať študijný program Ekonomika verejného sektora?

Študijný program Ekonomika verejného sektora je súčasťou študijného odboru Verejná ekonomika a služby, ktorý pri poslednej komplexnej akreditácii vysokých škôl opakovane získal práva vzdelávať vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, t. z. v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu a naviac získal práva udeľovať habilitácie a inaugurácie v tomto študijnom odbore. Ide o jedinečný študijný program v SR a v krajinách V4, ktorý poskytuje komplexný pohľad na progresívnu problematiku verejnej ekonomiky, verejných služieb a verejných financií. Študijný program bol externou organizáciou Centrum pre vedu, techniku a informácie zhodnotený ako najúspešnejší a najkvalitnejší študijný program vo vednom odbore Ekonómia a manažment v SR.

Môžete sa zúčastňovať zaujímavých prednášok úspešných ľudí a uznávaných odborníkov.

Môžete sa podieľať na zahraničných stážach, štúdiu a riešení národných a medzinárodných vedecko-výskumných projektov.

Naše štúdium je flexibilné - dotvárate si rozvrh hodín, vyberáte si termíny svojich skúšok, máte možnosť výberu alebo návrhu vlastných tém záverečných prác.

Trávite čas v príjemnom prostredí fakulty v centre mesta s nádhernou prírodnou scenériou ponúkajúcou možnosti komfortného štúdia, ale aj oddychu, spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia.

Po ukončení štúdia budete flexibilní a schopní uplatniť sa v riadiacich funkciách vo verejnom, ako aj súkromnom sektore, organizáciách poskytujúcich trhové a netrhové služby, vo výskumných a poradenských inštitúciách národného a medzinárodného významu...

Profil absolventa:

Absolvent získa univerzálne vzdelanie v oblasti: ekonómie, riadenia podniku, účtovníctva, manažmentu a marketingu, práva, cudzích jazykov a informačných technológií. Rozšíri si vedomosti v oblasti riadenia štátu, VÚC, miest a obcí, verejných financií, verejnej politiky a ekonomiky, služieb a sociálneho podnikania.

Absolventi sú flexibilní, schopní uplatniť sa tak vo verejnom, ako aj súkromnom sektore - organizáciách poskytujúcich trhové a netrhové služby. Absolvent je kvalifikovaný, vysokoškolsky vzdelaný ekonóm – manažér schopný riadiť široké spektrum organizácií verejného, neziskového a súkromného sektora. Má hlboké prierezové vedomosti v študovanej oblasti, chápe interdisciplinárne súvislosti o fungovaní a štruktúre verejného sektora a sektora služieb, má predpoklady pre vykonávanie riadiacich funkcií v orgánoch verejnej správy, v organizáciách zabezpečujúcich služby, a to tak neziskových ako aj ziskových. Uplatní sa aj vo vedeckých a výskumných inštitúciách. Vie komunikovať vo svetových jazykoch a má vedomosti a zručnosti pre využívanie informačných systémov vo verejnom sektore, verejnej správe, ako aj sektore služieb.

Oddelenie verejnej ekonomiky už 40 rokov zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie vo svojich študijných programoch, ktoré sú z hľadiska obsahu na Slovensku jedinečné. Pravidelne obhájená akreditácia a vysokokvalifikovaný pedagogický a vedecko-výskumný kolektív je garanciou toho, že keď sa rozhodnete u nás študovať, nebudete nútení štúdium ukončiť na inej inštitúcii. Garantujeme vzdelávanie vo všetkých 3 stupňoch vysokoškolského vzdelávania a sme samostatným školiacim pracoviskom pre 3. doktorandský stupeň.

 

Vybrané predmety II. stupňa:

Verejná ekonómia, Verejné financie, Finančný manažment a kontroling vo verejnom sektore, Penzijná ekonómia a financie, Informačné systémy vo verejnom sektore, Manažérstvo kvality služieb, Ekonomika a manažment verejných služieb, Politika verejných služieb, Kvalita verejných služieb, Lobing a tvorba rozhodnutí vo verejnom sektore.

KVEaRR 2019.pdf (14. 10. 2018 9:55:12)
úspešní absolventi VES.docx (25. 11. 2014 14:39:52)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 11. 2019 | Aktualizoval: Kološta Stanislav