Úvod > Študent >

Frankofónne štúdium

Frankofónne štúdium je určené pre všetkých študentov bakalárskeho štúdia a študentov vybraných študijných programov na inžinierskom stupni štúdia EF UMB.

Študent frankofónneho štúdia má tieto možnosti jeho ukončenia:


1. Univerzita v Poitiers (Université de Poitiers, Faculté de Sciences Economiques)

NÁZOV DIPLOMU: Licence Droit, Economie, Gestion - Mention Economie

 • štúdium v bakalárskom stupni štúdia,
 • možnosť pre študentov všetkých bakalárskych študijných programov na EF UMB (v slovenskom i anglickom jazyku),
 • povinosť vycestovať na semestrálny študijný pobyt do Poitiers, možnosť financovania grantom z programu ERASMUS+, 
 • absolvent získava diplom slovenskej i francúzskej univerzity,
 • bližšie informácie u koordinátorky programu : Doc. Marasová (Katedra ekonómie, tel. 048/4462617).

2. Lotrinská univerzita v Nancy (Université de Lorraine, Centre européen universitaire)

NÁZOV DIPLOMU: Master en Droit, Economie, Gestion - mention Etudes européennes - spécialité Gestion et Stratégies des Sociétés en Europe

 • štúdium v inžinierskom stupni štúdia,
 • možnosť pre študentov nasledovných študijných programov na EF UMB : (1) financie, bankovníctvo a investovanie, (2) financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku, (3) ekonomika a manažment malých a stredných podnikov,
 • povinnosť absolvovať predpísanú skupinu predmetov v slovenskom (príp. anglickom) a francúzskom jazyku na Slovensku - výučbu sčasti zabezpečujú vyučujúci z Francúzska,
 • možnosť  (nie povinnosť) vycestovať na semestrálny pobyt do Nancy, možnosť financovania grantom programu ERASMUS +,
 • absolvent získava diplom slovenskej i francúzskej univerzity,
 • bližšie info u koordinátorky programu : Ing.  Lacová (Katedra ekonómie, tel. 048/4462611).

 

Rozvoju frankofónneho štúdia napomáha aj členstvo EF UMB v Slovensko-francúzskom univerzitnom inštitúte : www.iufs.sk

Ak máte záujem o bližšie informácie, kontaktujte nás.

Fakultné koordinátorky a študijné poradkyne pre frankofónne štúdium:
doc. Ing. Jana Marasová, PhD. - Katedra ekonómie
tel.: 048/446.2613
mail: jana.marasova@umb.sk

Ing. Žaneta Lacová, PhD. - Katedra ekonómie
tel.: 048/446.2611
mail: zaneta.lacova@umb.sk

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 3. 11. 2022 | Aktualizoval: Lacová Žaneta