Úvod > Študent >

Frankofónne štúdium

Frankofónne štúdium je určené pre všetkých študentov bakalárskeho štúdia a študentov vybraných študijných programov na inžinierskom stupni štúdia EF UMB.

Študent frankofónneho štúdia má tieto tri možnosti jeho ukončenia:


1. Univerzita v Poitiers (Université de Poitiers, Faculté de Sciences Economiques)

NÁZOV DIPLOMU: Licence Droit, Economie, Gestion - Mention Economie

 • štúdium v bakalárskom stupni v slovenskom (príp. anglickom) aj francúzskom jazyku
 • možnosť pre študentov všetkých bakalárskych študijných programov na EF UMB (v slovenskom i anglickom jazyku)
 • povinosť vycestovať na semestrálny študijný pobyt do Poitiers, možnosť financovania grantom z programu ERASMUS+
 • absolvent získava diplom slovenskej i francúzskej univerzity
 • bližšie informácie u koordinátorky programu : Doc. Marasová (Katedra ekonómie, tel. 048/4462617)

2. Lotrinská univerzita v Nancy (Université de Lorraine, Centre européen universitaire)

NÁZOV DIPLOMU: Master en Droit, Economie, Gestion - mention Etudes européennes - spécialité Gestion et Stratégies des Sociétés en Europe

 • štúdium v inžinierskom stupni štúdia v slovenskom (príp. anglickom) aj francúzskom jazyku
 • možnosť pre študentov nasledovných študijných programov na EF UMB : (1) financie, bankovníctvo a investovanie, (2) financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku, (3) ekonomika a manažment malých a stredných podnikov, (4) marketingový manažment podniku, (5) marketingový manažment podniku v anglickom jazyku
 • povinnosť absolvovať predpísanú skupinu predmetov v slovenskom (príp. anglickom) a francúzskom jazyku na Slovensku - výučbu sčasti zabezpečujú vyučujúci z Francúzska
 • možnosť  (nie povinnosť) vycestovať na semestrálny pobyt do Nancy, možnosť financovania grantom programu ERASMUS +
 • absolvent získava diplom slovenskej i francúzskej univerzity
 • bližšie info u koordinátorky programu : Ing.  Lacová (Katedra ekonómie, tel. 048/4462611)


3. Univerzita v Remeši Champagne-Ardenne (Université de Reims Champagne Ardenne, Faculté de Droit et d’Economie)

 NÁZOV DIPLOMU: Master de Droit, Economie, Gestion - mention Droit public - spécialité Droit des collectivités territoriales 

 • štúdium v inžinierskom stupni štúdia v slovenskom aj francúzskom jazyku
 • možnosť pre študentov študijného programu « Teritoriálne štúdiá » na EF UMB 
 • povinosť vycestovať na semestrálny študijný pobyt do Remeša, možnosť financovania grantom z programu ERASMUS+
 • absolvent získava diplom slovenskej i francúzskej univerzity
 • bližšie informácie u koordinátorky programu : Doc. Čapková  (Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, tel. 048/4462011)

 

Rozvoju frankofónneho štúdia napomáha aj členstvo EF UMB v Slovensko-francúzskom univerzitnom inštitúte : www.iufs.sk

Ak máte záujem o bližšie informácie, kontaktujte nás.

Fakultné koordinátorky a študijné poradkyne pre frankofónne štúdium:
doc. Ing. Jana Marasová, PhD. - Katedra ekonómie
tel.: 048/446.2613
mail: jana.marasova@umb.sk

Ing. Žaneta Lacová, PhD. - Katedra ekonómie
tel.: 048/446.2611
mail: zaneta.lacova@umb.sk

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 5. 2021 | Aktualizoval: Lacová Žaneta