Úvod > Pracoviská >

Katedra ekonómie

Katedra zabezpečuje výučbu ekonomických predmetov (mikroekonómia, makroekonómia, medzinárodné ekonomické vzťahy, hospodárska geografia, hospodárska politika a dejiny ekonomických teórií), ktoré tvoria spoločný základ vo všetkých troch stupňoch štúdia pre študentov všetkých akreditovaných študijných programov. Katedra tiež zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na aplikované spoločenské a humanitné vedy, najmä environmentalistiku, etiku, filozofiu, politológiu, právo, psychológiu a sociológiu. Prijatým študentom bakalárskeho stupňa v rámci predmetu Úvod do štúdia ponúka informácie pre orientáciu v akademickom prostredí a rozvíja zručnosti potrebné pre vysokoškolské štúdium. Členovia katedry sa podieľajú aj na vedení bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Katedra kladie dôraz na kooperáciu a prácu v tíme pri riadení ekonomických procesov a tiež na sociálnu zodpovednosť absolventov. Svojou činnosťou a orientáciou napĺňa moderný trend interdisciplinarity pri formovaní profesionálneho a osobného profilu budúceho ekonóma – manažéra. Katedra zabezpečuje výučbu predmetov v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku a koordinuje frankofónne štúdium a spoluprácu s francúzskymi partnermi na EF UMB.

Vedúci katedry: Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Tajomník katedry: Kollár Ján, Ing., PhD.
Sekretárka: Sýkorová Kristína
Vedúci oddelení:
Marasová Jana, doc. Ing.,PhD., vedúca oddelenia ekonómie
Martinkovičová Miriam, doc.,PhDr., PhD., vedúca oddelenia aplikovaných spoločenských vied

Adresa: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048/446 2612
Fax:

E-mail: kristina.sykorova-


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta