Programy Dvojitého diplomu


Prihlásiť sa je možné pomocou prihlášky s prílohami v časti PRIHLÁSENIE SA, ktorú je nutné doručiť na Referát MV a mobilít študentov. .

1. Škola Manažmentu Ingolstadt / Fakulta matematiky a geografie, Katolícka univerzita v Eichstätt – Ingolstadt a Ekonomická fakulta University Mateja Bela v Banskej Bystrici

podpísali dohodu o spolupráci na príprave a realizácii študijných programov s dvojitým diplomom vyučovaných v anglickom jazyku
Cestovný ruch a regionálne plánovanie ponúkaného Katolíckou univerzitou v Eichstätt – Ingolstadt a Ekonomika podnikov cestovného ruchu ponúkaného Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 

SPOLUPRÁCA S FRANCÚZSKYMI UNIVERZITAMI

 

1. Univerzita v Poitiers (Université de Poitiers, Faculté de Sciences Economiques)

NÁZOV DIPLOMU: Licence Droit, Economie, Gestion - Mention Economie

- štúdium v bakalárskom stupni v slovenskom (príp. anglickom) a francúzskom jazyku

- možnosť pre študentov všetkých bakalárskych študijných programov na EF UMB (v slovenskom i anglickom jazyku
- povinosť vycestovať na semestrálny študijný pobyt do Poitiers, možnosť financovania grantom z programu ERASMUS+

  • absolvent získava diplom slovenskej i francúzskej univerzity

- bližšie informácie u koordinátorky programu : Doc. Marasová (Katedra ekonómie, tel. 048/4462613)

 

2. Lotrinská univerzita v Nancy (Université de Lorraine, Centre européen universitaire)

 NÁZOV DIPLOMU: Master en Droit, Economie, Gestion - mention Etudes européennes - spécialité Gestion Financière et Espace européen

- štúdium v inžinierskom stupni štúdia v slovenskom (príp. anglickom) aj francúzskom jazyku
- možnosť pre študentov nasledovných študijných programov na EF UMB : (1) financie, bankovníctvo a investovanie, (2) financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku, (3) ekonomika a manažment malých a stredných podnikov, (4) marketingový manažment podniku, (5) marketingový manažment podniku v anglickom jazyku
- povinnosť absolvovať predpísanú skupinu predmetov v slovenskom (príp. anglickom) a francúzskom jazyku na Slovensku - výučbu sčasti zabezpečujú vyučujúci z Francúzska
- možnosť  (nie povinnosť) vycestovať na semestrálny pobyt do Nancy, financovanie možné s grantovou podporou programu ERASMUS +

  • absolvent získava diplom slovenskej aj francúzskej univerzity

- bližšie informácie u koordinátorky programu : Ing.  Lacová (Katedra ekonómie, tel. 048/4462611)

 

3. Univerzita v Remeši Champagne-Ardenne (Université de Reims Champagne Ardenne, Faculté de Droit et d’Economie)

NÁZOV DIPLOMU: Master de Droit, Economie, Gestion, mention Droit public, spécialité Droit des collectivites locales et des entreprises culturelles


- štúdium v inžinierskom stupni štúdia v slovenskom aj francúzskom jazyku
- možnosť pre študentov študijného programu « Teritoriálne štúdiá » na EF UMB 
- povinnosť vycestovať na semestrálny študijný pobyt do Remeša (odporúčaný je 3. semester), možnosť financovania grantom z programu ERASMUS+

  • absolvent získava diplom slovenskej i francúzskej univerzity

- bližšie informácie u koordinátorky programu : Prof. Uramová (Katedra ekonómie, tel. 048/4462617)

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 21. 2. 2019 | Aktualizoval: Prašovská Jana