Postup vybavovania dokumentácie pred odchodom

ZOZNAM DOKUMENTOV A POVINNOSTÍ PRED ODCHODOM NA MOBILITU

a) tlačivo Learning Agreement - pred odchodom vypĺňame toto tlačivo len po str. 2 = po podpisy. 

Konzultácia zvolených predmetov  s pani prodekankou pre štúdium  je dôležitá a nevyhnutná z dôvodu uznávania predmetov po návrate z mobility. POVINNÁ JE PRE KAŽDÉHO!

LA s vyplnenou tabuľkou A a B zašlete mailom pani prodekanke na maria.kanderova@umb.sk. V prípade potreby poskytnete obsah výuky (anotáciu) vybraných predmetov z partnerskej školy. Pani prodekanka zváži, ktoré predmety z mobility vám môže uznať za ktoré na EF. Čo nemá pár alebo nemôže byť uznané, budete dorábať po návrate z mobility podľa dohody s vyučujúcimi. (Čiže predbežne si vyberte predmety z ponuky partnerskej školy, ktoré by sa vám mohli zhodovať podľa názvu alebo aj podľa anotácie predmetu. Potom túto voľbu posielate mailom pani prodekanke a stačí to poslať ako obyčajný zoznam predmetov, bez vypĺňania tlačiva LA. Potrebujete dva zoznamy: 1. zoznam = predmety na zahraničnej škole, ktoré by ste chcel/-a a 2. zoznam predmetov, ktoré vás čakajú na EF, najmä v tom semestri, kedy sa chystáte študovať v zahraničí. Pani prodekanka si to cele prejde, porovná s vašim študijným plánom a povie vám k tomu čo Vám uzná a čo nie. Na základe jej odpovede vyplníte v tlačive LA tabuľku A, ciže predmety na partnerskej škole a tabuľku B, predmety, ktoré vám sľúbila na uznanie po návarte.Takto vyplnený LA spolu s údajmi o vás a partnerskej škole mi už potom zaštele mailom alebo prinesiete osobne a ja zabezpečím podpis pani prodekanky a partnerskej školy.)

Finálny, odkonzultovaný LA dokument podpisujete Vy, pani prodekanka a následne zasielame na partnerskú školu spôsobom akým to požadujú. Najčastejšie je to mailom odomňa alebo nahrávaním do on-line aplikačných systémov. LA si taktiež ponechajte pre ďalšie potreby, ideálne ešte formát  WORD, nakoľko do druhej časti budete zapisovať prípadné zmeny v študijnom pláne a obe časti budete potrebovať k uznaniu po návrate na EF.

NOVÉ UPOZORNENIE:

V prípade, že budete požiadaný vyplniť LA cez tzv. DASHBOARD, urobte tak, no pred odoslaním si prednety prekonzultujte s pani prodekankou. Bez jej súhlasu a konzultácie vám LA v DASHBOARDE nepotvrdím!

b) zmluva o poskytnutí finančného príspevku - (Finančná zmluva /FZ/, odovzdávate 3x originál s vašim podpisom)  

- prázdne nájdete v  priložených súboroch na konci stránky

- vypĺňame výlučne na PC, nič nevpisujeme rukou, číslo zmluvy nevypĺňajte

- čo neviete vyplniť, obráťte sa na nás

- kódy partnerských škôl nájdete v excelovskom zozname Bilaterálnych dohôd s pratnerskými inštitúciami na stránke k mobilitám

( najčastejšie používané nkódy pre študentov z EF: 0311 = economics alebo 041 = business and administration = všeobecne použiteľné pre EF;

alebo použijete už presnejšie 0412 = FBI, 0413 = management and administration; 1015 = cestovný ruch)

- FZ pred odovzdaním a vytlačením pošlite mailom  na kontrolu mailom na jana.prasovska@umb.sk

- len odsúhlasená FZ sa tlačí a potom odovzdáva ako jediný ERASMUS+ dokument origináloch v 3 identických vyhotoveniach, s vašim podpisom modrým perom u nás na referáte, resp. poštou na náš referát

- výška grantov na pobyt do jednotlivých krajín sa vypočíta presne podľa dní, ktoré uvediete do zmluvy ako mobilita OD - DO. Máme 3 skupiny krajín s presne danou výškou finančnej podpory na každých 30 dní mobility. (viď tlačivo dolu v prílohe)

c) Individuálny študijný plán - nevyhnutné mať schválené,  žiadosť podávate na študijnom oddelení.

d) komerčné liečebné poistenie do zahraničia  - vybavte si v niektorej Vami zvolenej komerčnej  poisťovni podľa pokynov zo zmluvy o poskytnutí finačného príspevku. Môžte využiť nasledovné:

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/mobility/erasmus/ka1-europske-mobility/poistenie-pre-studentov-stazistov-zamestnancov-a-ucitelov-v-ramci-erasmus.html

e) platná kartička EU občana k lekárovi, stačí kópia (len občania EU), musí byť platná!

f) jazykové on-line testovanie a podpora - má 3 fázy, je povinná.

A.  pred odchodom na mobilitu ho robia všetci. Výzva na vyplnenie testu vám príde automaticky zo systému do mailu, ktorý ste uviedli a až keď vaše dokumenty odošleme na rektorát UMB.

B. Test z jazyka č.2 príde len určitej skupine študentov a je to  tzv. náučný testa vypĺňa sa počas mobility ako máte čas a pripojenie, nie je nutné ho urobiť úplne celý

C. Po mobilite vypĺňajú opäť všetci. Chodí často do SPAM BOXU.

=  On-line Linguistic Support, nástroj jazykovej podpory. http://erasmusplusols.eu/. Jeho používanie je povinné pre všetkých študentov (aj stážistov) na mobilite Erasmus+ od LS 2014/2015 (hovorí o tom Finančná zmluva: ČLÁNOK 6 – ON-LINE JAZYKOVÁ PODPORA)

 

Podmienky podpísané vo FZ majú vštky strany za povinnosť doržiavať:

Je to zverejnené na stránke UMB: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/informacie/erasmus/ka1-europske-mobility/postup-pri-nedodrziavani-podmienok-financnej-zmluvy.html

 

 

 


 

 

 

 

ERASMUS scholraships AY 2020-2021.pdf (30. 7. 2020 10:50:48)
FZ ŠTUDENT študium 2020-21 call 2020.doc (29. 7. 2020 12:33:35)
LA student 2020-21 call 2020.docx (29. 7. 2020 12:04:59)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 7. 12. 2020 | Aktualizoval: Prašovská Jana