PREDZÁPIS na akademický rok 2023/2024

Vážené študentky, vážení študenti,

v termíne od 1. apríla 2023 do 30. apríla 2023

prebieha PREDZÁPIS na akademický rok 2023/2024.

 

Zápis do nasledujúceho akademického roka sa uskutočňuje elektronicky cez AiS2 a prebieha v dvoch etapách:
1. etapa = PREDZÁPIS
2. etapa = ELEKTRONICKÝ ZÁPIS

 

Čo je predzápis

V rámci predzápisu si študent:

a) vytvára zápisný list na AR 2023/2024,
b) vyberá predmety, ktoré chce absolvovať v akademickom roku 2023/2024 (povinné predmety - blok A, povinne voliteľné predmety - blok B, výberové predmety - blok C).
Povinne voliteľné predmety a výberové predmety budú otvorené na základe prejaveného záujmu študentov.

 

Kto predzápis uskutočňuje:

Predzápis uskutoční študent aktuálneho 1. a 2. ročníka denného a externého bakalárskeho štúdia a študent 1. ročníka denného a externého inžinierskeho štúdia, ktorý bude v akademickom roku 2023/2024 pokračovať v štúdiu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

POZOR - predzápis nevykonávajú:
- študenti končiacich ročníkov bakalárskeho štúdia, ktorí sa v akademickom roku 2023/2024 uchádzajú o inžinierske štúdium na fakulte (podávajú si prihlášku na inžinierske štúdium na EF UMB). Títo budú o spôsobe výberu predmetov inžinierskeho štúdia písomne informovaní spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
- študenti, ktorí budú v akademickom roku 2023/2024 študovať v nadštandarde (4 a 5 rok BC štúdia a 3 a 4 rok ING štúdia) - títo zrealizujú až elektronický zápis na štúdium (informácie o elektronickom zápise budú zverejnené na internetovej stránke fakulty).


Termíny 

Termín predzápisu: od 01. 04. 2023 do 30. 04. 2023

Vyhodnotenie predzápisu: v termíne do 16. 05. 2023

Po ukončení predzápisu študijné oddelenie vyhodnotí a zverejní, ktoré povinne voliteľné a výberové predmety sa budú v akademickom roku 2023/2024 otvárať podľa záujmu študentov. Na základe týchto informácií potom študenti uskutočnia zápis na AR 2023/2024 formou elektronického zápisu.

Termín e-zápisu na AR 2023/2024: od 17. 05. 2023 do 30. 06. 2023 (zápis sa uskutoční elektronicky cez AiS2, bližšie informácie budú zverejnené na internetovej stránke fakulty).


Predzápis je nielen povinnosťou študenta, ale aj jeho právom. Povinne voliteľné predmety a výberové predmety budú otvorené na základe prejaveného záujmu študentov. Využite svoje právo a venujte predzápisu náležitú pozornosť.

  

Bližšie informácie (vrátane manuálu vytvorenia zápisného listu a nahodenia predmetov) pre:

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM                                          INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 31. 3. 2023 | Aktualizoval: Horvátová Lucia