PREDZÁPIS na akademický rok 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti,

v termíne od 1. apríla 2021 do 30. apríla 2021

bude prebiehať PREDZÁPIS na akademický rok 2021/2022.

 

Kto predzápis uskutočňuje:

Predzápis uskutoční študent aktuálneho 1. a 2. ročníka denného a externého bakalárskeho štúdia a študent 1. ročníka denného a externého inžinierskeho štúdia, ktorý bude v akademickom roku 2021/2022 pokračovať v štúdiu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

POZOR - predzápis nevykonávajú:
- študenti končiacich ročníkov bakalárskeho štúdia, ktorí sa v akademickom roku 2021/2022 uchádzajú o inžinierske štúdium na fakulte (podávajú si prihlášku na inžinierske štúdium na EF UMB). Títo budú o spôsobe výberu predmetov inžinierskeho štúdia písomne informovaní spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
- študenti, ktorí budú v akademickom roku 2021/2022 študovať v nadštandarde (4 a 5 rok BC štúdia a 3 a 4 rok ING štúdia) - títo zrealizujú až elektronický zápis na štúdium, pričom informácie budú zverejnené na internetovej stránke fakulty.

 

Čo je predzápis

V rámci predzápisu si študent:

a) vytvára zápisný list na AR 2021/2022,

b) vyberá predmety, ktoré chce absolvovať v akademickom roku 2021/2022 (povinné predmety vrátane prenesených povinností - blok A, povinne voliteľné predmety - blok B, výberové predmety - blok C).

Predzápis sa uskutočňuje cez AiS2 (Akademický Informačný Systém).


Termíny 

Termín predzápisu: od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021

Vyhodnotenie predzápisu: v termíne do 12. 05. 2021

Po ukončení predzápisu študijné oddelenie vyhodnotí a zverejní, ktoré povinne voliteľné a výberové predmety sa budú v akademickom roku 2021/2022 otvárať podľa záujmu študentov. Na základe týchto informácií potom študenti uskutočnia zápis na AR 2021/2022 formou elektronického zápisu.

Termín zápisu na AR 2021/2022: od 13. 05. 2021 do 30. 06. 2021 (zápis sa uskutoční elektronicky cez AiS2, bližšie informácie budú zverejnené na internetovej stránke fakulty).


Predzápis je nielen povinnosťou študenta, ale aj jeho právom. Povinne voliteľné predmety a výberové predmety budú otvorené na základe prejaveného záujmu študentov. Využite svoje právo a venujte predzápisu náležitú pozornosť.

  

Bližšie informácie (vrátane manuálu vytvorenia zápisného listu a nahodenia predmetov) pre:

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM                                          INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 29. 3. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia