Úvod > Veda a výskum > Vedecké časopisy >

Acta aerarii publici

Vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Acta Aerarii Publici je zameraný na publikovanie pôvodných vedeckých prác, referátov a recenzií týkajúcich sa finančnej teórie a praxe. Prioritne je orientovaný na oblasti teórie financií, účtovníctva, bankovníctva, poisťovníctva, finančného manažmentu, verejných financií, informačných technológií, aplikácie matematiky a informatiky vo finančníctve. Príspevky musia zodpovedať oblastiam, na ktoré je časopis zameraný.

Redakčná rada

Hlavný redaktor:
prof. Ing. Marta ORVISKÁ, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica

Vedecký redaktor:
prof. Ing. Juraj NEMEC, CSc., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica

Výkonný redaktor:
Ing. Ivan Sedliačik, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica

Členovia 
prof. Dr. Manfred J. Holler, Universität Hamburg, Nemecko
prof. Ing. Eva Horvátová, PhD., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
prof. Jerry O. Kuye, Ph.D., M.P.A., University of Pretoria, Južná Afrika
doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., hosťujúci prof., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
prof. Ing. Hussam Musa, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc., Fakulta sociálních věd, UK, Praha
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita, Košice
doc. Ing. Leoš Vítek, PhD., Fakulta financí a účetníctví, Vysoká škola ekonomická v Praze

 

Pokyny pre prispievateľov:

  1. Vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  Acta Aerarii Publici je zameraný na publikovanie pôvodných vedeckých prác a referátov recenzií týkajúcich sa finančnej teórie a praxe. Prioritne je orientovaný na oblasti teórie financií, účtovníctva, bankovníctva, poisťovníctva, finančného manažmentu, informačných technológií, aplikácie matematiky a informatiky vo finančníctve. Príspevky musia zodpovedať oblastiam, na ktoré je časopis zameraný.
  2. Uverejnenie príspevku podlieha schváleniu redakčnej rady po predchádzajúcom recenzovaní 1 – 2 recenzentmi, ktorých zabezpečuje redakcia. Recenzenti/lektori nepoznajú autora príspevku (identifikačné údaje sú z textu odstránené). Lektori ostanú anonymní aj pre autora (tzv. double-blind referee process).
  3. Články prijímame v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Vo všetkých jazykových mutáciách však musí byť kvalita pôvodného textu na veľmi dobrej úrovni a redakcia si vyhradzuje právo odmietnuť článok, ktorý toto kritérium nespĺňa. Pri príspevkoch v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku požadujeme priložiť stručný abstrakt v anglickom jazyku.
  4. Príspevok by nemal presiahnuť 15 normovaných rukopisných strán (30 riadkov na stránku, 60 úderov v riadku vrátane medzier), a to vrátane tabuliek, grafov, literatúry a anglického abstraktu. Rukopisy vypracujte v normalizovanej úprave vo formáte MS Word, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie jednoduché. Podobu grafov je potrebné prispôsobiť formátu časopisu (B5) a skutočnosti, že časopis je čierno-biely. Tabuľky predkladajte v MS Word, event. v MS Excel. Okrem nadpisov a podnadpisov text nezvýrazňujte ani nepodčiarkujte.
  5. Príspevky je potrebné doručiť do redakcie v elektronickej verzii (zaslať e-mailom).
  6. Časopis vychádza 2x ročne. Uzávierka prijímania príspevkov je vždy do 1. januára (číslo 1) a 1. júla (číslo 2) v aktuálnom roku.
  7. Pri zasielaní príspevku, prosíme, uvádzajte všetky nevyhnutné osobné údaje, t. j. svoje celé meno, inštitúciu, v ktorej pôsobíte a kontakty na Vás  (telefón, e-mail).
  8. V citáciách využívajte metódu prvého údaja a dátumu. V texte sa uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko autora) a rok vydania citovaného dokumentu. V prípade potreby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj čísla citovaných strán. Ak majú dva alebo niekoľko dokumentov ten istý prvý údaj a rovnaký rok, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c a pod.) za rokom vnútri zátvoriek. To isté sa urobí aj v zozname bibliografických odkazov. Jednotlivé položky v zozname bibliografických odkazov sa uvádzajú v abecednom poradí. Sú usporiadané podľa prvého prvku (údaja), za ktorým nasleduje rok vydania dokumentu. Za ním v prípade potreby nasledujú malé písmená, ktorými sa odlišujú odkazy s rovnakým údajom a rokom vydania.
  9. Zoznam bibliografických odkazov je potrebné uvádzať v súlade s normou ISO 690.
  10. Zoznam bibliografických odkazov uvádzajte zoradený podľa abecedy od 1 po n.

Registračné číslo MK SR: EV 1815/08
Vychádza: 2 x ročne
ISSN 1336-8818
Za jazykovú stránku príspevkov zodpovedajú ich autori.

© Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Tajovského 10
Printed in Slovakia

 

Šablóna:

Šablóna ACTA AERARII PUBLICI (26. 6. 2020 10:02:20)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 10. 2022 | Aktualizoval: Sedliačik Ivan, Ing, PhD.