Úvod > Veda a výskum > Vedecké časopisy >

Ekonomická revue cestovného ruchu

Recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vychádza štyrikrát ročne. Uverejňuje pôvodné state a analytické štúdie domácich a zahraničných autorov zamerané na rozvíjanie teórie cestovného ruchu. Utvára priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch cestovného ruchu na Slovensku a v európskom kontexte, prináša recenzie a anotácie publikácií užitočných pre teoretikov a praktikov cestovného ruchu.

O uverejnených statiach prináša referencie CIRET – Centre International de Recherches et d´Etudes Touristique vo Francúzsku.

Evidenčné číslo MK SR EV 156/08
ISSN 0139-8660

Editor
Marian Gúčik, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

Redaktor
Tomáš Gajdošík, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

 

Redakčná rada:

Arvid Flagestad
Kristiania University College , Norway

Mikołaj Jalinik,
Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce,  Politechnika Białostocka, Poland

Jana Jarábková,
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Jana Kučerová,
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Andrej Malachovský,
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Vanda Maráková,
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Harald Pechlaner,
Mathematisch-Geographische Fakultät, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Germany

Andrzej Rapacz,
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Poland

Zuzana Tučková,
Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Czech Republic

Milota Vetráková,
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Jiří Vystoupil,
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Czech Republic

Adresa redakcie:
Ekonomická fakulta UMB, Redakcia časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica.

Objednávky prijíma a rozširuje:
Tomáš Gajdošík, e-mail: tomas.gajdosik@umb.sk, telefón +421 48 446 22 15
Ročné predplatné je € 20,- + poštovné a balné € 5 ,-, spolu € 25,-. Cena za jednotlivé čísla je € 5.

Economic Review of Tourism

Peer-reviewed Scientific Journal of the Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica

It is published four times a year. It publishes original articles and analytical studies of domestic and foreign authors aimed at the tourism theory development. It creates a space for discussion on topical issues affecting tourism in Slovakia and in the European context, provides publication reviews and annotations useful for theoreticians and practitioners of tourism.

CIRET (Centre International de Recherches et d´Etudes Touristique in France) brings the references about the published articles.

Licence number MK SR EV 156/08

ISSN 0139-8660

Editor-in Chief
Marian Gúčik, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

Executive editor
Tomáš Gajdošík, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

Editorial Board

Arvid Flagestad
Kristiania University College , Norway

Mikołaj Jalinik,
Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce,  Politechnika Białostocka, Poland

Jana Jarábková,
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Jana Kučerová,
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Andrej Malachovský,
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Vanda Maráková,
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Harald Pechlaner,
Mathematisch-Geographische Fakultät, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Germany

Andrzej Rapacz,
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Poland

Zuzana Tučková,
Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Czech Republic

Milota Vetráková,
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Jiří Vystoupil,
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Czech Republic


Editorial office address:
The Faculty of Economics, The Editorial Office of the Economic Review of Tourism, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica.

Acceptation and distribution of the orders:
Tomáš Gajdošík, e-mail: tomas.gajdosik@umb.sk, phone +421 48 446 22 15
Annual subscription: € 20,- + postage € 5,-, Total € 25,-. Price for single unit € 5.

Obsahy starších čísel Ekonomickej revue cestovného ruchu 2020.pdf (22. 9. 2020 8:43:48)
Pokyny pre autorov.docx (2. 7. 2015 13:57:26)
Instructions for authors.pdf (7. 5. 2014 9:08:44)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 22. 9. 2020 | Aktualizoval: Gajdošík Tomáš