Úvod > Veda a výskum > Vedecké časopisy >

E + M Ekonomie a Management

je vedecký časopis publikujúci pôvodné recenzované vedecké práce a vedecké štúdie, ktorých základom je teoretická a empirická analýza. Časopis vychádza štyrikrát ročne a je zameraný na oblasti ekonómie, podnikovej ekonomiky, financií, manažmentu, resp. informačného manažmentu a marketingu.

Časopis je uvádzaný v Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, Journal Citation Reports / Social Science Edition (www.thomsonreuters.com), v elektronickej verzii indexu EconLit (www.econlit.org), v International Bibliography of the Social Sciences (www.ibss.ac.uk), v databázach Inspec (www.iee.org), SCOPUS (www.info.scopus.com), ABI / INFORM (www.proquest.com), EBSCO Publishing (www.ebscohost.com) a v 11th Edition of Cabell´s Directory of Publishing Opportunities in Economics and Finance / Management (www.cabells.com).

 

Adresa redakcie:

Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Liberci
Redakce časopisu E-M Ekonomie a Management
Voroněžská 13
461 17 Liberec 1
Česká republika
tel. +420 485 352 481, +420 485 352 345
casopis@tul.cz

 

Fakulty, podieľajúce sa na tvorbe časopisu:

Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci

Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta ekonomická, Technická univerzita v Košiciach

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

Viac informácii nájdete na stránke časopisu.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 2. 2016 | Aktualizoval: Administrátor