E-ZÁPIS na AR 2023/2024 a vyhodnotenie predzápisu

Vážené študentky, vážení študenti,

v termíne od 22. mája 2023 do 30. júna 2023

prebieha

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS študentov na akademický rok 2023/2024.

 

Kto zápis uskutočňuje:

Zápis zrealizuje každý študent denného a externého štúdia, ktorý je v akademickom roku 2022/2023 riadne zapísaným študentom fakulty a bude v akademickom roku 2023/2024 pokračovať v štúdiu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

POZOR - zápis nevykonávajú študenti končiacich ročníkov bakalárskeho štúdia, ktorí sa v akademickom roku 2023/2024 uchádzajú o inžinierske štúdium na fakulte (podali si prihlášku na inžinierske štúdium na EF UMB). Títo budú o spôsobe výberu predmetov inžinierskeho štúdia písomne informovaní spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.

 

Ako zrealizovať zápis:

Zápis sa uskutočňuje cez AiS2 (Akademický Informačný Systém) formou ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU PO ZAPÍSANÍ VŠETKÝCH HODNOTENÍ ZA AR 2022/2023.

POZOR - po potvrdení elektronického zápisu už nie je možné vo svojom zápisnom liste vykonávať žiadne zmeny. Taktiež vyučujúci už nemôže nahodiť žiadne hodnotenie za akademický rok 2022/2023. PRETO E-ZÁPIS USKUTOČNITE AŽ PO ZAPÍSANÍ VŠETKÝCH HODNOTENÍ ZA AR 2022/2023.

V rámci elektronického zápisu študent:

a) potvrdzuje zaevidovanie všetkých hodnotení za akademický rok 2022/2023,

b) potvrdzuje pokračovanie v štúdiu v akademickom roku 2023/2024,

c) vyberá si všetky predmety - povinné, povinne voliteľné a výberové, ktoré chce absolvovať v akademickom roku 2023/2024 vrátane prenesených povinností

d) potvrdzuje správnosť svojich osobných údajov príp. zaeviduje zmeny v osobných údajoch,

e) poskytuje súhlasy VŠ (informácia).


- ak študent zrealizoval predzápis - skontroluje si, či sa ním zvolené povinne voliteľné a výberové predmety otvárajú a urobí prípadné opravy v zápisnom liste. Taktiež si skontroluje, či má zapísané všetky povinné predmety, prípadné prenesené povinnosti zimného aj letného semestra a následne zrealizuje elektronický zápis (manuál e-zápisu)

- ak študent predzápis nezrealizoval - vytvorí si zápisný list na AR 2023/2024, zapíše si doň všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety vrátane prenesených povinností a zrealizuje elektronický zápis (manuál vytvorenia ZL+nahodenia predmetov + manuál e-zápisu).


Po ukončení E-ZÁPISU (po 30.6.2023) študijné oddelenie skontroluje u všetkých študentov splnenie podmienok pre postup do vyššieho roku štúdia, skontroluje zrealizovanie elektronického zápisu a zápisný list na AR 2023/2024 POTVRDÍ (študent je riadne zapísaný na AR 2023/2024, žiadneho fyzického zápisu sa už v septembri nezúčastňuje).

POZOR: študentom externého štúdia, ktorí budú v AR 2023/2024 pokračovať v štúdiu vzniká zároveň povinnosť uhradiť školné za štúdium študijného programu v externej forme. Preto po odkontrolovaní splnenia podmienok pre postup do vyššieho roku štúdia a skontrolovaní zrealizovania elektronického zápisu študijné oddelenie v rámci AiS2 vyrúbi študentovi školné za externé štúdium v stanovenej výške. Následne je študent v termíne do 31-8-2023 povinný uhradiť predpísané školné za štúdium študijného programu v externej forme štúdia v stanovenej výške. Zápisný list bude potvrdený až po preukázaní úhrady predpísaného školného.

UPOZORNENIE pre študentov s IŠP alebo študentov s predĺžením skúškového obdobia do 31-8-2023: Študent, ktorý má udelený IŠP do 31.08.2023 resp. študent, ktorý má predĺžené skúškového obdobie do 31-8-2023 si zapíše predmety na AR 2023/2024, skontroluje a potvrdí svoje osobné údaje, prejaví pokračovanie v štúdiu v AR 2023/2024. NEPOTVRDZUJE však zaevidované výsledky štúdia v systéme - tým, že výsledky môže získať až do 31.08.2023, táto možnosť zostáva otvorená. Konečné uzavretie zápisu odkonzultuje najneskôr do 31.08.2023 so svojou študijnou referentkou.

 

Bližšie informácie a vyhodnotenie otvorenia PVP a VP predmetov:

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM                                                                            INŽINIERSKE ŠTÚDIUM


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 22. 5. 2023 | Aktualizoval: Horvátová Lucia