Úvod > Departments >

Department of Tourism

Štúdium cestovného ruchu na Katedre cestovného ruchu umožňuje absolventom získať dvojitý diplom v študijnom odbore cestovný ruch v spolupráci s prestížnou Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v Nemecku. Ide o jedinečnú možnosť získania takéhoto diplomu v podmienkach Slovenska a Českej republiky. Katedra je prostredníctvom jej členov aktívna vo viacerých medzinárodných organizáciách, z ktorých k najvýznamnejším patrí AIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism) a IFITT (International Federation for IT and Travel & Tourism). Zároveň je pracovisko členom asociácie ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education and Research) a znalostnej aliancie TRIANGLE Knowledge Alliance. Cieľom aliancie je prepájať vzdelávacie inštitúcie a podniky z rôznych krajín Európy a umožňovať výmenu ich vedomostí a skúseností tak, aby konštantne rástla úroveň vzdelávania v oblasti cestovného ruchu v záujme jeho trvalo udržateľného rozvoja. K benefitom pre študentov tak patrí prístup k exkluzívnej databáze stáží v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu. Kvalitu štúdia a vedeckého bádania na katedre ocenila aj Svetová organizácia cestovného ruchu UNWTO certifikáciou Tedqual scheme študijného programu Ekonomika a riadenie cestovného ruchu v inžinierskom stupni štúdia, ktorá predstavuje výnimočný úspech v geografickom priestore krajín V4.

Vedúci katedry: Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Tajomník katedry: Makovník Tomáš, Ing., PhD.
Sekretárka: Zvaríková Iveta

Adresa: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048 / 446 2212
Fax: 048 / 446 2221

E-mail: iveta.zvarikova-

55 years of shaping the future of tourism (28. 5. 2019 19:43:52)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 28. 5. 2019 | Aktualizoval: Administrátor