Vyučované predmety

Bakalárske štúdium

Analýza a prezentácia ekonomických údajov v podniku
Analýza dát a reporting
Aplikačné programovanie
Business Graphics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Database Systems (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Databázové systémy
Demografia
Financial Mathematics 1
Finančná matematika 1
Finančná matematika 2
Finančno-ekonomická analýza podniku - FBI
Informatics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Informatika
Internet Applications (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Internetové aplikácie
Introduction to mathematics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Matematika
Mathematics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Operačný výskum
Optimalizačné metódy v manažérskom rozhodovaní
Počítačová grafika pre ekonómov
Podnikanie v e-priestore
Poistná matematika a štatistika
Poistné a sporivé systémy
Štatistické metódy vo financiách
Štatistika
Štatistika - FBI
Základy matematiky

Inžinierske štúdium

Aplikovaná štatistika v systéme R
Business on-line
Corporate Internet Applications (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Ekonometria a modelovanie ekonomických procesov
Financial Models (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Finančná analytika
Finančné modely
Informačná bezpečnosť
Informačné systémy
Informačné systémy v cestovnom ruchu 2
Informačné systémy v manažmente území
Informačné systémy vo financiách
Informačné systémy vo verejnom sektore
Information Systems in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Kvalitatívny a kvantitatívny výskum v podniku
Kvantitatívne metódy v manažmente území
Kvantitatívne metódy vo financiách
Kvantitatívne metódy vo verejnom sektore
Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v CR
Neživotné poistenie
Quantitative Methods in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Risk and Uncertainty in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Riziko a neistota vo financiách
Spracovanie ekonomických procesov v systéme SAP
Štatistika a demografia
Teória hier
Úvod do ekonomického systému SAP
Životné poistenie

Doktorandské štúdium

Štatistika v humanitných vedách

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor