Vyučované predmety

Bakalárske štúdium

Analýza dát a reporting
Bakalárska práca s obhajobou (TM)
Bakalárska práca s obhajobou (VEM)
Ekonomika a manažment neziskových organizácií
Ekonomika a manažment verejných služieb
Environment
Environmental Management in Business
Environmentálny manažment v podnikaní
Financovanie verejnej správy
Informačné systémy vo verejnej správe
Manažment a marketing území
Manažment rozvoja vidieka
Manažment území
Marketing území
Municipálna ekonomika a politika
Operačný výskum
Priestorová ekonomika
Procesný a projektový manažment
Rozvoj vidieka
Seminár k bakalárskej práci (TM)
Seminár k bakalárskej práci (VEM)
Social protocol (BEM)
Sociálna politika a sociálne poistenie
Spoločenský protokol (CR)
Spoločenský protokol (EMP)
Teória a ekonómia služieb
Teória, riadenie a organizácia verejnej správy
Terénny výskum
Udržateľný rozvoj
Verejná ekonómia a verejný sektor
Verejná správa a regionálna politika
Verejná správa a regionálny rozvoj
Verejný sektor a správa
Základy manažmentu
Základy marketingu
Základy verejnej ekonómie
Základy verejných financí

Inžinierske štúdium

Administratívny manažment
Diplomatický protokol
Diplomová práca s obhajobou (TS)
Diplomová práca s obhajobou (VES)
Diplomový seminár (TS)
Diplomový seminár (VES)
Ekonomická analýza procesov v zdravotníctve
Ekonomika a manažment sociálnych služieb
Ekonomika a manažment športu a kultúry
Ekonomika a manažment vzdelávania, vedy a výskumu
Ekonomika a manažment zdravotníckych služieb
Ekonomika a politika rozvojových krajín
Ekonomika a politika územnej samosprávy
Environmental Management
Environmentálna ekonómia a politika
Financovanie zdravotníctva a zdravotné poistenie
Finančný manažment vo verejnom a neziskovom sektore
Finančný manažment vo verejnom sektore
Informačné systémy v manažmente území
Informačné systémy vo verejnom sektore
Informačný systém vo verejnom sektore
Kreatívne územia
Lobing a tvorba rozhodnutí vo verejnom sektore
Manažérske zručnosti pracovníkov vo verejnom sektore
Manažment verejnej správy
Manažment vo verejnom sektore
Marketing úradu verejnej správy
Marketing vo verejnom sektore a neziskovom sektore
Marketingová komunikácia územia
Marketingové stratégie rozvoja územia
Marketingový manažment v miestnom a regionálnom rozvoji
Metodológia výskumu
Neziskový marketing
Nové trendy v miestnej a regionálnej politike
Optimalizačné modely v penzijných systémoch
Participatívna tvorba verejných politík
Partnerstvo a komunikácia v regionálnom rozvoji
Penzijná ekonómia
Penzijné financie
Plánovanie a riadenie rozvoja území
Plánovanie a rozpočtovanie v rozpočtových a príspevkových organizáciách
Poistné a sporivé systémy
Politika vzdelávania a trhu práce
Právna administratíva
Prax
Prípadové štúdie z verejného a neziskového marketingu
Projektový manažment v regionálnom rozvoji
Regional and Local Finance (Financie regionálnych a miestnych samospráv)
Regionálna ekonomika a politika
Regionálny trh práce a manažment ľudských zdrojov
Rozvoj miestnej a regionálnej ekonomiky
Rozvojová spolupráca a pomoc
Sociálna ekonomika a manažment
Sociálne podnikanie
Sociálne politiky v EÚ
Sociálne služby
Strategies for Local Development (Stratégie miestneho a regionálneho rozvoja)
Territorial marketing
Učiace sa regióny
Udržateľné sídla
Verejná ekonómia
Verejná politika
Verejné financie
Verejné rozpočty a financie územných samospráv
Zdravotnícka politika

Doktorandské štúdium

Dizertačná práca s obhajobou
Ekonomika a manažment služieb
Hodnotenie programov verejných politík
Metodológia a etika vedeckej práce 1
Metodológia a etika vedeckej práce 2
Občianska spoločnosť
Písomná práca na dizertačnú skúšku
Strategický manažment služieb
Verejná ekonómia
Verejná politika
Verejná správa a regionálny rozvoj

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor