Úvod > Absolvent >

Prieskum uplatnenia absolventov EF UMB

Z hľadiska napĺňania dlhodobých zámerov rozvoja Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je jednou z kľúčových oblastí sledovanie uplatnenia absolventov EF UMB na trhu práce.
 
V období rokov 1992 – 2013 sa počet absolventov inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme kontinuálne zvyšoval. Počas sledovaného obdobia štúdium úspešne ukončilo aj 95 zahraničných študentov. Nasledujúci graf zobrazuje vývoj počtu absolventov inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme na EF UMB v rokoch 1992 – 2013. 

 

Dotazníkový prieskum uplatnenia absolventov

Výskumnú vzorku tvorili absolventi inžinierskeho stupňa štúdia v rokoch 2009 - 2012, ktorí dali súhlas so spracovaním ich osobných údajov. Spolu sme oslovili 1391 absolventov.

Výsledky realizovaného prieskumu prezentujú nasledujúce grafy. 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 5. 2014 | Aktualizoval: Administrátor