Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

ROZVRHY na LETNÝ semester AR 2021/2022

DENNÉ ŠTÚDIUM


Výučba na dennom štúdiu v letnom semestri akademického roka 2021/2022 začína 7. februára 2022. Výučba bude prebiehať prezenčne v režime "OTP"
 

KONEČNÁ verzia rozvrhu denného štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad bude zverejnená v AiS2 dňa 31. januára 2022 (pondelok) o 13:00 hod.. Aktuálne zverejnené rozvrhy v AiS nie sú konečné, môže ešte dôjsť k zmenám a úpravám! 

Študenti denného štúdia bakalárskeho študijného programu Manažment a inžinierskeho študijného programu Podnikové manažérske systémy s miestom štúdia v Poprade sa na rozvrh prihlasovať nemusia - rozvrh pre nich je daný a berú ho na vedomie.

Študenti denného štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica sa budú na rozvrh prihlasovať cez AiS2 dňa 3. februára 2022 (štvrtok) podľa tohto harmonogramu:

1. rok denného bakalárskeho štúdia - 3. 2. 2022 (štvrtok) od 13.00 hod. 
USMERNENIE:
Zaradenie do skupín pri povinných predmetoch je v letnom semestri ZRUŠENÉ. Študenti prvého roku denného bakalárskeho štúdia miesto štúdia Banská Bystrica sa v letnom semestri prihlasujú na rozvrh na VŠETKY predmety (povinné, PVP a VP), ktoré majú zapísané v AiS na letný semester.

2. až 5. rok denného bakalárskeho štúdia - 3. 2. 2022 (štvrtok) od 14.00 hod. 

1. až 4. rok denného inžinierskeho štúdia - 3. 2. 2022 (štvrtok) od 12.00 hod. 

Prihlasovanie na rozvrh bude pre študentov sprístupnené od začiatku prihlasovania (uvedeného vyššie) až do 11. 2. 2022 (piatok) do 23:59 hod.

Manuál prihlasovania na rozvrh je zverejnený v AiS2 v správach.

UPOZORNENIA:
1. V rozvrhoch v AiS si riadne pozrite časy jednotlivých vyučovacích hodín (v pondelok v niektorých prípadoch dochádza k zmenám v štandardných vyučovacích hodinách)!
2. V rozvrhoch v AiS si skontrolujte aj poznámky, uvedené pri jednotlivých vyučovacích hodinách.
3. Študent denného štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica, si v zmysle študijného poriadku môže do 14 kalendárnych dní od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť alebo zmeniť zapísaný predmet z dôvodu rozvrhovej kolízie. Zmeny v predmetoch začne študijné oddelenie realizovať až od 4. 2. 2022 (piatok). Do tohto dátumu študijné oddelenie zmeny v predmetoch nebude realizovať. K dopísaniu predmetu do zápisného listu je potrebný SÚHLAS príslušného vyučujúceho (netýka sa študentov IMS v Poprade).
Prípadné požiadavky na úpravu predmetov letného semestra môže študent zrealizovať v termíne od 04. 02. 2022 osobne na študijnom oddelení v čase úradných hodín alebo zašle požiadavku mailom referentke svojho študijného programu.

OTVORENIE PREDMETOV PVP a VP v AR 2021/2022

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM


Výučbová časť na externom bakalárskom a inžinierskom štúdiu pre miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad sa v letnom semestri akademického roka 2021/2022 začína od 11. februára 2022. Výučba bude prebiehať prezenčne v režime "OTP".

KONEČNÝ rozvrh externého štúdia miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad bude zverejnený v AiS2 dňa 31. januára 2022 (pondelok) o 13:00 hod.. Aktuálne zverejnené rozvrhy v AiS nie sú konečné, môže ešte dôjsť k zmenám!

Rozvrh si vie študent pozrieť cez AiS2 - ROZVRHY HODÍN (ponuka vľavo na hlavnej stránke po prihlásení v novom zobrazení) - zobraziť rozvrh pre svoj študijný program (nie pre svoju osobu).

Študenti externého štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad sa budú na rozvrh prihlasovať od 04.02.2022 od 09.00 hod. do 28-02-2022 do 23.59 hod.

Manuál prihlasovania na rozvrh je zverejnený v AiS v správach.

Poznámka: Rozvrh externého štúdia je pevne stanovený a daný. Ak je výučba daného predmetu osadená vo viacerých termínoch, študent sa zúčastňuje všetkých osadených prednášok, nevyberá si len jeden z osadených termínov.

OTVORENIE PREDMETOV PVP a VP v AR 2021/2022


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 3. 2. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia